กานต์ ทิศมาศ

Usernamekanyawee_k
สมาชิกเลขที่113848
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา 

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  : โรงเรียนสตรีพัทลุง  (ภาษาฝรั่งเศส)
  • ระดับปริญญาตรี                  : มหาวิทยาลัยทักษิณ(ประวัติศาสตร์)
  • ระดับปริญญาโท                  : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รัฐศาสตร์)
  • ระดับปริญญาเอก                 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษา) 

ประสบการณ์

  • ผู้ช่วยปฏิบัติงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร)
  • ผู้จัดการโครงการและผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการวิจัยเรื่อง “ความรุนแรงต่อผู้หญิงหลังสึนามิในบริบทประเทศไทย” รับทุนสนับสนุนจาก  Action Aid Thailand  และ โครงการวิจัย “การดำเนินชีวิตครอบครัวของครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ”รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา (ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต)