ความเห็น 2649330

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ครูปฐมวัย
IP: xxx.52.114.47
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผศ.มานิตย์ ยอดเมือง ดิฉันเป็นครูระดับปฐมวัย ที่ร.ร.อนุบาลนครปฐม เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีค่าจากงานที่ทำอยู่ และสนใจทุนเพื่อศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก ในสาขาปฐมวัยแต่ด้อยด้วยขอมูล เนื่องด้วยท่าน ผอ.ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ ท่านได้เคยแนะแนวทางสำหรับอนาคต จนทำให้ดิฉันได้มองเห็นแนวทาง ว่าระดับอุดมศึกษายังขาดแคลนอาจารย์เฉพาะเอก โดยเฉพาะสาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งดิฉันเป็ฯผู้หรนึ่งที่สนใจที่จะเป็ฯอาจารย์มหาวิทยาลัย ด้วยทัศนคติทที่ว่า ครูคือผู้สร้าง แต่ที่สุดยอดกว่าคือผู้ที่สร้างครู จึงอยากใช้ความสามารถของตน และอยากเรียนรู้ในศาสตร์สาขานี้ให้รู้แจ้ง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขอคำชี้แนะจากท่านด้วยค่ะ