ความเห็น 2394225

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สรวงสุดา
IP: xxx.26.168.22
เขียนเมื่อ 

เรียน ผศ.มานิตย์

  ดิฉันสวงสุดา  แสนดี สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสกว. และมีความสนใจสมัครทุนการศึกษา ด้านการวิจัยขั้นสูง จะต้องมีมหาวิทยาลัยรองรับหรือไม่ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ