ความเห็น 1752027

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

PR_MUIC
IP: xxx.176.88.146
เขียนเมื่อ 

เปิดรับสมัคร ป. โท MBA ( นานาชาติ )

MBA

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบธุรกิจ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า MBA in Business Modeling and Analysis (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในเอเชีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2553 และสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 12120

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-6795053-5 แฟกซ์ 02-2862654

หรือ www.muic.mahidol.ac.th/mba

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

4. สำเนา Transcript หรือ ใบรายงานผลการศึกษา 2 ชุด

5. สำเนาใบปริญญาบัตร ที่ได้รับวันรับปริญญา 2 ชุด

6. จดหมายรับรองจากที่ทำงานจากหัวหน้า / อาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ

7. รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ

***ฟอร์มของจดหมายรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บ ไซท์ หรือขอได้ที่สำนักงาน โดยจะส่งไปให้ทางอีเมลล์

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (มีประสบการณ์การทำงาน)

1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้

3. มีคะแนนโทเฟล 550 ขึ้นไป หรือ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป

**ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี

4. มีประสบการณ์การทำงานเกิน 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (ไม่มีประสบการณ์การทำงาน)

1. จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. เกรดเฉลี่ยน 3.00 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้

3. มีคะแนนโทเฟล 550 ขึ้นไป หรือ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป

**ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี

**ถ้าจบปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หรือ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทุกวิชา หรือคนที่เรียนจบจากต่างประเทศ จะยกเว้นไม่ต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS

**รับผลคะแนนแค่ TOEFL หรือ IELTS เท่านั้น อย่างอื่นไม่รับ

**จะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2553 (ประกาศผล 30 มีนาคม 2553)

**เปิดเรียน 19 เมษายน 2553

***การสอบมีทั้งหมด 3 อย่าง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ

- สอบสัมภาษณ์ โดยมีกรรมการ 3 ท่านต่อ ผู้สมัคร 1 คน

- -สอบข้อเขียน โดยทางวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบ

ส่วนที่ 1 ข้อสอบจะเป็นแนวแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และมีกราฟมาให้อธิบาย

ส่วนที่ 2 ข้อสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

- สอบ TOEFL ศูนย์บัณฑิตศึกษาไปซื้อข้อสอบมาจากศูนย์จัดสอบ TOEFL และสามารถใช้ในการสอบวัดผลได้ที่นี่ที่เดียว

**ค่าสมัครสอบ 2500 บาท

**ค่าสอบ TOEFL 1000 บาท

**ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 3 แสน 7 หมื่น บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเทอม ประมารเทอมละ 5 หมื่น ถึง 7 หมื่นบาท แล้วแต่ว่าจะลงเรียนกี่ตัว

**เรียนทั้งหมด 56 หน่วยกิต

**มี 2 แผนให้เลือกคือ ทำวิทยานิพนธ์ และสาระนิพนธ์

**รวมค่าหนังสือ อาหารว่าง ยังไม่รวมค่าดูงานต่างประเทศ

**การดูงานไปประเทศไหนขึ้นอยู่กับนักศึกษา รุ่นต่างๆ อยากไป