ความเห็น 2025159

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

มณี มะมิง
IP: xxx.173.186.91
เขียนเมื่อ 

ดิฉันจบปริญญาโทสาขาการวัดผลการศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.38 แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 มีความประสงค์จะเรียนต่อปริญญาเอก ขอคำแนะนำด้วย