Updated11/2562องค์ความรู้ภายในงานตรวจสอบสนามบินด้านเครื่องอำนวยความสะดวกในการบินภาคพื้น (42 Telling Stories)


องค์ความรู้ด้านมาตรฐานเครื่องอำนวยความสะดวกในการบินภาคพื้น

Updated11/2562 องค์ความรู้ภายในงานตรวจสอบสนามบินด้านเครื่องอำนวยความสะดวกในการบินภาคพื้น KM for COPs  AS AGA VISUAL AIDS INSPECTOR (42 Telling Stories)


.................................................................................................................องค์ความรู้ด้านมาตรฐานสนามบินพลเรือน EBOOK(2008-2018) ดาวน์โหลด PDF (98MB)ได้ที่นี่ องค์ความรู้ด้านมาตรฐานสนามบินพลเรือนPDFEBOOK(2008-2018) ดาวน์โหลด EPUB (86MB)ได้ที่นี่ องค์ความรู้ด้านมาตรฐานสนามบินพลเรือนEPUB(E-Book)..............................................................มีเพื่อนสมาชิก Kmteamdca Kmdcaairport หลายคนถามว่าทำไม ที่ผ่านมาชอบเขียนเรื่องเล่าประสบการณ์ไม่ชอบเขียนกฏแยะๆ หมายเหตุ...เพราะมีความเชื่อว่า การจะให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วนยั่งยืนและตระหนักในความปลอดภัยนั้น เราจะต้องชี้แจงฝึกอบรมทำให้ผู้ปฏิบัติเห็นความสำคัญของหน้าที่ในความรับผิดชอบตนก่อน แล้วจึงชี้ให้เห็นว่าหากเราปฏิบัติไม่เป็นไปตามคู่มือ หรือละเลย บกพร่อง ไม่เข้มงวดใส่ใจที่จะปฏิบัติครบถ้วนเพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภครุนแรงเสียหายอย่างไร ..... ..... ......หากผู้ปฏิบัติคิดได้อย่างนี้ ผู้ปฏิบัติจะเกิดแรงบันดาลใจ ทัศนคติ ที่จะปกป้องผู้บริโภคอย่างมีเมตตากรุณา งานที่ทำงาน ด้วยความเมตตากรุณาย่อมจะทำแล้วมีความสุขมาก พองานที่ทำทำให้เขามีความสุขเขาก็จะปฏิบัติต่อเนื่อง แสวงหาความรู้เทคโนโลยี่ใหม่ๆ นำเสนอจัดหาติดตั้ง ด้วยความยั่งยืนต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุด....(learning organization)... ......... ก็หวังให้มีการกลั่นกรองในการรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานที่เปี่ยมด้วยจิตสำนึกสาธารณะให้มากๆ แล้วทุกอย่างจะเป็นไปด้วยสัจธรรม ทำให้บุคคลากรกริ่งเกรงกฏ เพราะไม่ทำแล้วประชาชนเดือดร้อน มากไปกว่าจะต้องยำเกรงผู้บังคับใช้กฎ เพราะกลัวถูกจับเสียเงินติดคดีความ ในสุดท้ายจะเป็นความสุขจากการปฏิบัติงาน ทั้งในหน้าที่ และหน้าที่พลเมืองที่ดี ต่อเนื่องไปรุ่นต่อรุ่นนั่นเองครับ..........องค์ความรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติงานล้วนเป็นสิ่งที่สังคมสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนปรับปรุงวิธีการทำงาน นำมาสื่อสารผ่านเรื่องเล่าเร้าพลัง ปลุกวิธีคิดที่แวดกว้าง ปลุกจิตสำนึกสาธารณะ ปลุกการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตระหนักรู้คิดสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไว้ก่อน มุ่งป้องกันการเกิดภาวะอันตรายมากกว่าวัวหายล้อมคอก เผยแพร่แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีและทันสมัย นำมาใช้คุ้มครองประชาชนให้ครบทุกด้านทุกการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ต่อผู้โดยสารให้ดีที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ต้องรีบจัดให้มี โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องงบประมาณ เพราะทุกชีวิตมีค่าเกินกว่าที่จะรองบประมาณนั่นเองครับ คือความจำเป็นเร่งด่วน โดยพลัน ก็เรียกประมาณได้..................................................................................
Vision
วิสัยทัศน์ผู้กำกับตรวจสอบความปลอดภัย กรมการบินพลเรือน
สำนักมาตรฐานสนามบินก้าวสู่การเป็นที่พึ่งองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานสนามบิน(Datawarehouse)
วิสัยทัศน์ผู้กำกับตรวจสอบความปลอดภัยสนามบินที่มีเที่ยวบินกลางคืน ควรตระหนักในเรื่องดังต่อไปนี้

มูลค่าความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เมื่ออากาศยานไม่สามารถร่อนลงยังจุดหมายปลายทางตามที่กำหนดได้
การจัดการเขตปลอดภัยการเดินอากาศสนามบินดอนเมืองในอดีตนโยบายความปลอดภัยนโยบายการจัดการบริหารงานสนามบิน
ไขข้อข้องใจสิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินภายในประเทศ
การเช็คอินผู้โดยสารให้ตรงเวลาสำคัญไฉน
มาตรการป้องกันอันตรายจากการยิงบั้งไฟและปล่อยโคมลอย
กระบวนการให้เอกชนมีส่วนร่วมโดยรับสัมปทานด้านบริการภายในสนามบินตลอดจนเข้าบริหารสนามบิน

เหตุใดจึงต้องห้ามหน่วยงานอื่นเข้ากู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุ
ลักษณะทางกายภาพหรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศของสนามบินไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(Intermediate Facilitation​)
รัฐต้องจัดหาเพิ่มเติมกลไกและกระบวนการที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการจะปฏิบัติงานสอดคล้องตามข้อกำหนดต่างๆที่มีขึ้น
องค์กรจะมีสมรรถนะสูงได้เกิดจากการนำความรู้จากประสบการณ์มาจัดการระบบ SMS ได้ตรงเหตุปัจจัยมนุษย์มักมองข้ามความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดน้อยแต่หากเกิดจะส่งผลเสียหายรุนแรงมาก
Recommendationทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำก็ดี
มนุษย์เราจะทำอะไรตามความเคยชินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
Manual
คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆ
คู่มือสนามบินทุ่งมหาเมฆหัวข้อ4.6
ขั้นตอนบางอย่างที่จำเป็นต้องจัดให้มีในคู่มือการดำเนินงานสนามบิน
มาตรการความปลอดภัยควรบรรจุใน SOP และ Aerodrome Mannual
Audit Technics and Inspection
เทคนิคการauditสนามบิน
เทคนิคการauditสนามบินทั่วไป
มูลค่าความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เมื่ออากาศยานไม่สามารถร่อนลงยังจุดหมายปลายทางตามที่กำหนดได้
มาตรการความปลอดภัยควรบรรจุใน SOP และ Aerodrome Mannual
วัฏจักรที่ยั่งยืนมีเสถียรภาพในระบบสนามบินกระบวนการตรวจพินิจ(Inspection)
หลักกระบวนการปฎิบัติที่ดีการตรวจพินิจสนามบิน (Best Practice of Aerodrome Inspection)กระบวนการตรวจพินิจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศและระบบไฟฟ้าสนามบิน(Inspection)
การตรวจวินิจฉัยและการบ่งชี้ให้เห็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ที่สำคัญคือต้องยกเป็นประเด็นขึ้นทันทีมนุษย์ปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นเครื่องอำนวยความสะดวกทัศนวิสัยภาคพื้น(Human Factor:Visual Aids for Navigation)
สนามบินที่มีเที่ยวบินกลางคืน ควรตระหนักในเรื่องดังต่อไปนี้
การตรวจวัดค่า Switch Over Time ของระบบไฟฟ้าสนามบิน
การร่อนลงสู่สนามบินแบบใช้ทางวิ่งสั้นกว่าปกติ
ประเทศอังกฤษตรวจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัยกันอย่างไร
โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน การจัดการบำรุงรักษาและการตรวจพินิจระบบไฟฟ้าสนามบิน
สิ่งควรคำนึงด้านการออกแบบและการใช้งานสนามบิน
การตรวจวินิจฉัยและการบ่งชี้ให้เห็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ที่สำคัญคือต้องยกเป็นประเด็นขึ้นทันที
Installation and Specification
มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน
มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน2โคมไฟสนามบินแบบฝังพื้น ไม่เรียบเสมอกับผิวทางวิ่งทางขับ
โคมไฟฟ้าสนามบินแบบตั้งพื้น ถูกออกแบบมาให้สามารถแตกหักได้ กรณีถูกล้อยางเครื่องบินชนกระแทกสนามบินสาธารณะและการ ซ่อม สร้าง ปรับปรุง และ บำรุงรักษา
Road holding position Sign/Light
รวมสรรพสาระระบบไฟฟ้าสนามบิน จากเว็บไซต์ Gotoknow.org
มาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบินมาตรฐานและการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสนามบิน2
ข้อห้ามนำแบตเตอร์รี่ชนิดลิเทียมขึ้นเครื่องบิน
Sensitive Area
วิธีปฏิบัติในการปกป้องการรบกวนสัญญาณระบบเครื่องวิทยุช่วยการเดินอากาศและเรด้าร์
PAPI Survey Installation
กรณีศึกษา การคำนวณหาระยะติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศPAPIทชม
การมองเห็นไฟบอกมุมร่อนPAPIในมุมต่ำกว่าปกติ
ใช้เวทีKMแลกเปลี่ยนความรู้กายภาพและเครื่องบอกมุมร่อนอากาศยาน
Apron
เทคนิคwalk testของเครื่องนำเข้าจอดเครื่องบินด้วยสายตา
การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางเดินระหว่างอาคารผู้โดยสารไปถึงลานจอดอากาศยาน
มาตรฐานการติดตั้งธงและติดไฟสัญญาณของยานพาหนะที่เข้าเขตพื้นที่การบิน
การออกแบบหลุมจอดอากาศยานและการขับเคลื่อนอากาศยานเข้าหลุมจอด
Visual Aids for Denoting Obstacle
มาตรฐานการติดตั้งธงและติดไฟสัญญาณของยานพาหนะที่เข้าเขตพื้นที่การบิน
มาตรฐานการติดตั้งไฟเตือนสิ่งกีดขวางบนสิ่งปลูกสร้างและอาคารสูงการประยุกต์ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์และเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอิเล็คโทรนิคส์
การจัดการเขตปลอดภัยการเดินอากาศสนามบินดอนเมืองในอดีต
Construction Area
วิธีปฏิบัติที่ดีในการบ่งชี้แนวเขตก่อสร้างในทางวิ่งทางขับลานจอด
การบ่งชี้พื้นที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่การบิน
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีในเรื่องการอนุญาตหรือเห็นชอบให้ติดตั้งอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและ สายอากาศ ADS-B
ลักษณะทางกายภาพหรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศของสนามบินไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(Intermediate Facilitation​)
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีในเรื่องการอนุญาตหรือเห็นชอบให้ติดตั้งอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและ สายอากาศ ADS-B
การบ่งชี้พื้นที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่การบินสนามบินสาธารณะและการ ซ่อม สร้าง ปรับปรุง และ บำรุงรักษา
.....................................................................................................
บันทึกที่เกี่ยวข้องเรื่องอื่นๆ
เหตุใดจึงต้องเปิดหน้าต่างและปิดไฟห้องโดยสารขณะเครื่องบินขึ้นลง
เทคนิคในการประสานงาน
ข้อกำกัดการปฏิบัติการบินเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อสนามบินมีข้อกำกัด(Aerodrome and Operating Minima.
การประยุกต์ใช้แผนที่ภูมิศาสตร์และเขตปลอดภัยในการเดินอากาศอิเล็ดทรอนิคส์
การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์GISมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
หอควบคุมการบินมิใช่บังคับแต่อำนวยความสะดวกให้trafficflow
Q&Aจตอไขข้อสงสัยมาตรการ ของเหลว เจล สเปรย์
(LAGs)update!!!
ข้อห้ามนำแบตเตอร์รี่ชนิดลิเทียมขึ้นเครื่องบิน
RADIO TELEPHONY การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ(อนาล็อก)
ทำไมพวกเครื่องบินลำเลียงถึงใช้เครื่องยนต์อย่างไร……………………………………………………

.....................................................................................................

หมายเลขบันทึก: 668554เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2019 16:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2019 11:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท