Profile ของนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ... (ระดับปริญญาตรี วิชาเอกประถมศึกษา รหัส 55)

บันทึกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม Profile ของนักศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกประถมศึกษา รหัส 55 ...
(โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

เพื่อใช้เป็นบันทึกต้นทางสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหมู่เรียน
รวมทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบการเขียนบันทึกประจำวันระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ทั้งภาคเรียนที่ 1/2559 และ 2/2559

ซึ่งหมู่เรียนนี้มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 41 คน ดังต่อไปนี้


.......................................................................................................................


รายชื่อนักศึกษา ป.ตรี วิชาเอกประถมศึกษา รหัส 55
(โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)


.......................................................................................................................


1. รหัส 55151001

ชื่อ นางสาว กมลวรรณ ไทยเก่ง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... กมล
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151001/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151001 ... (92 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151001 ... (51 บันทึก)

.......................................................................................................


2. รหัส 55151002

ชื่อ นางสาว กรทิพย์ นุแปงถา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... มือวิเศษ
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151002/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151002 ... (95 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151002 ... (47 บันทึก)

.......................................................................................................


3. รหัส 55151003

ชื่อ นางสาว จันทร์จิรา วงค์กา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... จันทร์ชมพู
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151003/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151003 ... (98 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151003 ... (46 บันทึก)

.......................................................................................................


4. รหัส 55151004

ชื่อ นางสาว จิตต์พิชชา จริยา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... นางสาว จิตต์พิชชา จริยา
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/jidphidcha2537/profi...
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151004 ... (94 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-stp55151004 ... (53 บันทึก)

.......................................................................................................


5. รหัส 55151005

ชื่อ นางสาว จิราภรณ์ ยาวิชัย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... jiraporn Yawichai
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/e55151005/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151005 ... (82 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-stp55151005 ... (41 บันทึก)

.......................................................................................................


6. รหัส 55151006

ชื่อ นางสาว ชนากานต์ เมฆยะ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ชนากานต์ เมฆยะ
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151006/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151006 ... (96 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-stp55151006 ... (55 บันทึก)

.......................................................................................................


7. รหัส 55151007

ชื่อ นางสาว ชนิดา สารทอง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... นางสาว ชนิดา สารทอง
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151007/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151007 ... (81 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-55151007 ... (49 บันทึก)

.......................................................................................................


8. รหัส 55151008

ชื่อ นางสาว โชติมณี จินะโต้ง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... SmallGirl
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151008/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151008 ... (84 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151008 ... (44 บันทึก)

.......................................................................................................


9. รหัส 55151010

ชื่อ นางสาว ณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... คุณครูน้ำน้อย
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/e55151010/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/55151010 ... (81 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151010 ... (46 บันทึก)

.......................................................................................................


10. รหัส 55151011

ชื่อ นางสาว ธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ตายิ้ม :)
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151011/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151011 ... (83 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151011 ... (52 บันทึก)

.......................................................................................................


11. รหัส 55151012

ชื่อ นางสาว ธัญญาศิริ หอมนาน ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ธัญญาศิริ หอมนาน
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151012/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-55151012 ... (53 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/stp55151012 ... (27 บันทึก)

.......................................................................................................


12. รหัส 55151014

ชื่อ นางสาว นันท์ดณุชยา ณภัคพงษ์ชัย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... นันท์ดณุชยา ณภัคพงษ์ชัย
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151014/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151014 ... (83 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151014 ... (46 บันทึก)

.......................................................................................................


13. รหัส 55151015

ชื่อ นางสาว นันทพร จันต๊ะวงค์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... miwnii
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151015/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151015 ... (92 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151015 ... (51 บันทึก)

.......................................................................................................


14. รหัส 55151017

ชื่อ นางสาว นัยนา อินจัน ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... กงปั่นด้าย
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151017/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151017 ... (85 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-stp55151017 ... (46 บันทึก)

.......................................................................................................


15. รหัส 55151018

ชื่อ นางสาว ปวีณา ทนุชิต ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ปวีณา
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/e55151018/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/55151018 ... (102 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151018 ... (49 บันทึก)

.......................................................................................................


16. รหัส 55151019

ชื่อ นางสาว ปัทมาภรณ์ ธิปัญจะ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... คนยอง(หละปูน)
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151019/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151019 ... (77 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151019 ... (51 บันทึก)

.......................................................................................................


17. รหัส 55151020

ชื่อ นางสาว พลอยณิชชา เศรษฐปิติวศ์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... เงาของฝัน
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151020/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151020 ... (80 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151020 ... (46 บันทึก)

.......................................................................................................


18. รหัส 55151021

ชื่อ นางสาว พัชราภรณ์ นะภิใจ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... พัชราภรณ์
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151021/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151021 ... (90 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-stp55151021 ... (48 บันทึก)

.......................................................................................................


19. รหัส 55151022

ชื่อ นางสาว พิชญา จินดาธรรม ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... พิชญา
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151022/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151022 ... (96 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151022 ... (44 บันทึก)

.......................................................................................................


20. รหัส 55151023

ชื่อ นางสาว พิมพกานต์ จารเมือง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ลูกชาวนา
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151023/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151023 ... (94 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151023 ... (60 บันทึก)

.......................................................................................................


21. รหัส 55151024

ชื่อ นางสาว ภัณฑิรา ศรีใจ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ดาวพลัดถิ่น
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151024/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151024 ... (95 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-stp55151024 ... (45 บันทึก)

.......................................................................................................


22. รหัส 55151026

ชื่อ นางสาว รวิภา ทารัตน์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... แตงโมคือของขวัญชิ้นใหญ่
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/viptang5/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp551526 ... (91 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-stp551526 ... (29 บันทึก)

.......................................................................................................


23. รหัส 55151028

ชื่อ นางสาว รัตนา กาวีเมือง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ปักกะตืน
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151028/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151028 ... (91 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151028 ... (54 บันทึก)

.......................................................................................................


24. รหัส 53181029

ชื่อ นางสาว ลัดดาวัลย์ จันตะคุต ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... Fah Ladda
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151029/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151029 ... (48 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-55151029 ... (4 บันทึก)

.......................................................................................................


25. รหัส 55151030

ชื่อ นางสาว วนัญญา บุญเรือง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... wananya boonruang
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/wananya/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151030 ... (88 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151030 ... (43 บันทึก)

.......................................................................................................


26. รหัส 55151032

ชื่อ นางสาว ศศิธร ฟองจันทร์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ศศิธร ฟองจันทร์
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151032/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151032 ... (89 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151032 ... (50 บันทึก)

.......................................................................................................


27. รหัส 55151033

ชื่อ นางสาว ศศิภา อ่อนเขียว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ศศิภา อ่อนเขียว
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151033/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151033 ... (92 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-stp55151033 ... (68 บันทึก)

.......................................................................................................


28. รหัส 55151034

ชื่อ นางสาว ศิริพร นำเปี้ย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ลูกสบเมย
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151034/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151034 ... (96 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151034 ... (51 บันทึก)

.......................................................................................................


29. รหัส 55151035

ชื่อ นางสาว สรชา รอยพนา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... นางสาว สรชา รอยพนา
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151035/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151035 ... (94 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151035 ... (48 บันทึก)

.......................................................................................................


30. รหัส 55151036

ชื่อ นางสาว สายธาร อินทร์ตา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... สายน้ำที่ไม่หยุดนิ่ง
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151036/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151036 ... (96 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151036 ... (55 บันทึก)

.......................................................................................................


31. รหัส 55151038

ชื่อ นางสาว สุวิมล แดงพยนต์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... Winaiyamon
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151038/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151038 ... (96 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151038 ... (51 บันทึก)

.......................................................................................................


32. รหัส 55151039

ชื่อ นางสาว เสาวภา เรือนปัญโญ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... เสาวภา เรือนปัญโญ
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151039/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151039 ... (88 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151039 ... (48 บันทึก)

.......................................................................................................


33. รหัส 55151041

ชื่อ นางสาว อนงค์วจี พุทธิมา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... แดงเดือด
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151041/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151041 ... (90 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151041 ... (42 บันทึก)

.......................................................................................................


34. รหัส 55151042

ชื่อ นางสาว อรวรรณ รกไพร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... แว่นน้อย
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151042/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151042 ... (86 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-stp55151042 ... (47 บันทึก)

.......................................................................................................


35. รหัส 55151043

ชื่อ นางสาว อังค์วรา กันธะวงศ์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... อังค์วรา
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151043/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151043 ... (81 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151043 ... (50 บันทึก)

.......................................................................................................


36. รหัส 55151044

ชื่อ นางสาว อัจฉราพรรณ บุญเรือง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... อัจฉราพรรณ บุญเรือง
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151044/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151044 ... (92 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151044 ... (49 บันทึก)

.......................................................................................................


37. รหัส 55151045

ชื่อ นาย กฤษฎา สุริยะมณี ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... กฤษฎา สุริยะมณี
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151045/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5810-stp55151045 ... (97 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151045 ... (45 บันทึก)

.......................................................................................................


38. รหัส 55151046

ชื่อ นาย เกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... หมีน้อยกลางป่าใหญ่
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151046/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151046 ... (100 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb... (48 บันทึก)

.......................................................................................................


39. รหัส 55151047

ชื่อ นาย จิราวัฒน์ วิชัยศิริ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... จิราวัฒน์ วิชัยศิริ
URL Profile : https://www.gotoknow.org/user/jirawat047/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151047 ... (95 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151047 ... (44 บันทึก)

.......................................................................................................


40. รหัส 55151048

ชื่อ นาย ชนานันท์ กันทับ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... หัวขิง
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151048/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151048 ... (48 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151048 ... (23 บันทึก)

.......................................................................................................


41. รหัส 55151050

ชื่อ นาย พงศธร ธรรมดี ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... ธรรมดี
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e55151050/profile
ภาคเรียนที่ 1/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5801-stp55151050 ... (99 บันทึก)
ภาคเรียนที่ 2/2559 >> https://www.gotoknow.org/blog/ed5802-e55151050 ... (65 บันทึก)

.......................................................................................................


งานที่นักศึกษาต้องส่งและให้คะแนน ได้แก่

1. การเขียนบันทึกผ่าน Gotoknow.org

2. การนำบันทึกมาแปลงเป็นเอกสารรูปเล่ม

อนึ่ง จำนวนของบันทึกจะต้องตรงกัน


.........................................................................................................


ปรับปรุงครั้งล่าสุด
24 ก.พ.60
15.54 น.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ความเห็น (10)

ขอเป็นกำลังใจครับ นักศึกษากำลังเข้าสู่วิชาชีพที่ดีที่สุดของโลกนี้ ขอเพียงเข้าใจใน "ความงาม" ของวิชาชีพนี้ก็จะมีความสุขครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากครับ อาจารย์ ธวัชชัย ;)...

คำพูดของอาจารย์งดงามมากครับ ;)...

ฝึกเขียนทบทวนชีวิตตนเองในแต่ะวันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนค่ะ นักศึกษาของอาจารย์จะพบว่าได้เรียนรู้อะไรไปมากมายเมื่อจบโครงการนี้ไปนะคะ เป็นกำลังใจให้ทั้งครูและศิษย์คะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ อ.จัน ;)...

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์นักศึกษาและอาจารย์

เป็นบันทึกที่น่าสนใจ

ตามไปดูหลายคนแล้วครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ อาจารย์ขจิต ;)...

ตามให้สัก ๑ ปี นะครับ 555

เขียนดีนะคะ ถ้าปรับเรื่อง title ให้น่าอ่านยิ่งขึ้นจะยิ่งมีคนอ่านเพิ่มขึ้นค่ะ

ตอนนี้ดึงบล็อกหลายคนมาขึ้นหน้าแรกแล้วนะคะ

เขียนเมื่อ 

ชื่อบันทึก ล็อกฟอร์แมตไว้ครับ อ.จัน

โดย ชื่อบันทึก ตั้งเอง
และขอให้มี วันเดือนปี กำกับเอาไว้ด้วย

เนื่องจากเมื่อหมดภาคเรียน เด็ก ๆ จะต้อง
นำมาจัดเป็นรูปเล่มเอกสารส่งครับ ;)...

วันเดือนปี จะทำให้การจัดเรียงมันจดจำได้ง่ายขึ้นครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มีความพร้อมมากสำหรับการเป็นครูมืออาชีพได้สัมผัสน้องๆครั้งที่ออกบูธที่ศูนย์การค้านานาชาติเชียงใหม่นะคะ อ. เสือ


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยครับ คุณครูตุ่ม ;)...