krutoom


ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Username
rindaming
สมาชิกเลขที่
59145
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ครูผู้สอนทักษะให้นักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 - ถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง

 

ระดับการศึกษา 

วุฒิ 

(ใส่ชื่อเต็มและชื่อใส่ย่อ) 

ปี พ.ศ. 

ที่สำเร็จการศึกษา 

ชื่อสถาบัน

ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คศ.บ. คหกรรมศาสตร์บัณฑิต

4 สิงหาคม 2556

30 ตุลาคม 2532

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพ ฯ

ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 25 มีนาคม 2529 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 25 มีนาคม 2527 วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ม. 3 มัธยมศึกษาตอนต้น 24 มีนาคม 2524 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน ป. 6 ประถมศึกษา 20 มีนาคม 2520 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ อ. ท่าวังผา จังหวัดน่าน

ประสบการณ์การทำงาน

บรรจุเมื่อ พ.ศ. 2529 ตำแหน่ง ครู ระดับ 2 วิชาที่สอน การงาน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สังกัด กรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

ประสบการณ์สอน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปี พ.ศ. 2529 - 2538

สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปี พ.ศ. 2539 – ปัจจุบันสอนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน

ประเภทงาน /กิจกรรม หน่วยงาน

1. หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

2. หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

3. หัวหน้างานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

4. หัวหน้างานส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

5. หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม (ปี 2533 - 2545)

6. ครูที่ปรึกษาชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

7. หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม (ปี 2546 - 2555)

8. เวรประจำวัน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

9. เวรวันหยุดราชการ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี

ปัจจุบัน ย้ายตามโครงการครูคืนถิ่น มาดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ. สันทราย จ.เชียงใหม่

เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ 2555 สอนในระดับชั้น ม. 1 - ม. 6

สอนสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. ต้น และสายอาชีพคหกรรม ครูที่ปรึกษา ม. 2 ครูเวรประจำวัน ตรวจโรงอาหาร

งานพิเศษ งานชุมชนและภาคีเครือข่าย งานปฏิคมโรงเรียน งานคุ้มครองผู้บริโภค

ผลงานดีเด่น

ประเภทเกียรติคุณ หน่วยงาน ว/ด/ป ที่ได้รับ 1. ครูดีเด่นคุรุสภา สำนักงานคุรุสภาอำเภอแม่แตง 16 ม.ค. 2535 2. ข้าราชการครูดีเด่น โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 30 มี.ค. 2542 3. ครูแม่แบบสาขาผู้สนับสนุนการศึกษางานอนามัยโรงเรียน สำนักงานเขตการศึกษา 8 16 ส.ค. 2542 4. ครูผู้นำเสนอแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สหวิทยาเขตบูรพา เชียงใหม่ 8 ก.ย. 2543 5. ครูดีเด่นประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 16 ม.ค. 2544 ครูดีเด่นในด้าน ครูที่ปรึกษาดีเด่น โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 16 ม.ค. 2545 6. ครูดีเด่นด้านการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ เชียงใหม่ เขต 2 16 ม.ค. 2547 7. ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ เชียงใหม่ เขต 2 16 ม.ค. 2548 8. ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ เชียงใหม่ เขต 2 16 ม.ค. 2549 9. รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปีพ.ศ. 2552 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 26 ก.ย. 2552 10. ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ เชียงใหม่ เขต 2 16 ม.ค. 2553

11. รางวัลครูมืออาชีพ "เพชรล้านนา"ของ สพม. 34 ปี 2554 และ 2555

12. รางวัล หนึ่งแสนครูดี ปี 2555 โดย สำนักงานคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

13. รางวัลเหรียญทองระดับชาติ ปี 2555 ครูที่ปรึกษา"แข่งขันอาหารคาวประเภทเส้นและขนมหวาน" ทำข้าวซอยสามเส้น และลำใยลอยแก้ว

 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 เมืองทองธานี ปทุมธานี ปี 2555

14. รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ ปี 2556 ครูที่ปรึกษา"แข่งขันกระทงทองเบญจกัลยาณี"
 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา2556

15. รางวัลครูผู้มาปฏิบัตราชการโดยไม่มีวันลา ประจำปีการศึกษา 2556 โดย โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
 

16. รางวัล โครงการครูมืออาชีพ 34 SMART AWARD ประจำปีการศึกษา 2556 โดย สพม. เขต 34

17. รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ ปี 2557 ครูที่ปรึกษา"แข่งขันโครงงานอาชีพ เรื่องเมล็ดทานตะวันงอก"

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา2557

18. รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ ปี 2557 ครูที่ปรึกษา"แข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง น้ำพริกกัลยาณี ม. ปลาย น้ำพริกตะไคร้ ม. ต้น"

 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา255ึ7

19. รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ ปี 2558 ครูที่ปรึกษา"แข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง น้ำพริกพอเพียง ม. ปลาย

น้ำพริกมะขามสด ม. ต้น" ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา2558

20. รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ ปี 2558 ครูที่ปรึกษา"แข่งขันโครงงานอาชีพ เรื่องหวานหวาน บานชื่น ม. ต้น"

 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา2558

21. รางวัลเหรียญทองระดับชาติ ปี 2558 ครูที่ปรึกษา"แข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง น้ำพริกพอเพียง ม. ปลาย"

 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา2558

22. รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ ปี 2559 ครูที่ปรึกษา"แข่งขันอาหารว่างคาวประเภทข้าว และขนมหวาน ม. ปลาย"
 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา2559
 

23. รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ ปี 2560 จำนวน 3 รายการ   ครูที่ปรึกษา"แข่งขันอาหารว่างคาวประเภทข้าว และขนมหวาน ม. ปลาย"

"โครงงานอาชีพ ชื่อไรซ์เบอรี่ไลค์" "แปรรรูปอาหารถั่วลิสง" ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร  ปีการศึกษา2560

24. รางวัลเหรียญทองระดับชาติ ปี 2561 ครูที่ปรึกษา"แข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง น้ำพริกพอเพียง ม. ต้น"

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68 จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา25ุ61

25. รางวัลเหรียญทองระดับชาติ ปี 2562 ครูที่ปรึกษา"แข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม. ต้น"

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา25ุ62

26. รางวัลเหรียญทองระดับชาติในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565 ครที่ปรึกษา "แข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.ต้น 

ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษม.) คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาอาชีวศึกษา

คติประจำใจ " มุ่งมั่น มองไกล "

ด้วยเกียรติภูมิทั้งหมดนี้ขอยกคุณความดีงามให้ผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิตนี้ คือ คุณพ่อค่ายแก้วและคุณแม่ศรีจม ริเป๊ก กราบคารวะมาด้วยความเคารพอย่างสูง

 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/981/147/original_toom.JPG?1387729360

 


 


 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท