ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์


ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ GotoKnow
บจก. ปิยะวัฒนา
Username
jantawan
สมาชิกเลขที่
1
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติแบบย่อๆ อ่านง่ายๆ

 

ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ได้รับทุนทบวงมหาวิทยาลัยไปเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกด้านระบบสารสนเทศ สาขา Human-Computer Interaction ที่สหรัฐอเมริกา มลรัฐแมรี่แลนด์ University of Maryland Baltimore County จบกลับมาในปี พ.ศ. 2545 รับราชการทำงานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศ ลาออกเมื่อปี พ.ศ. 2565 

มีความเชี่ยวชาญและความสนใจในด้านการพัฒนาชุมชนออนไลน์และระบบสารสนเทศแบบเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะด้านการจัดการความรู้และการเรียนรู้ มีผลงานวิชาการเพื่อสังคมที่ได้พัฒนาขึ้นร่วมกับ ผศ. ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ คือ ชุมชนออนไลน์ GotoKnow.org  ซึ่งมีสมาชิกกว่า 200,000 คน และระบบชั้นเรียนออนไลน์ ClassStart.org ที่ให้บริการทั้งประเทศ 

ปัจจุบันมีบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ บจก. ปิยะวัฒนา

การศึกษา
 

Ph.D. (Information Systems) University of Maryland, Baltimore County, Maryland, USA พ.ศ. 2545

 

M.S. (Information Systems) University of Maryland, Baltimore County, Maryland, USA พ.ศ. 2543

 

บธ.ม. (Business Communication – International program) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2539

 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2537

 

ผลงานบริการวิชาการที่พัฒนาขึ้นและมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (ร่วมกับ ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์)

 

 • ชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ GotoKnow.org (เว็บไซต์อันดับหนึ่งด้านการศึกษาของไทย)
 • ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ClassStart.org (เว็บไซต์ E-learning ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของไทย)

 

วิทยากร

 • ระบบการจัดการความรู้
   
 • ระบบการจัดการการเรียนการสอน
   
 • Flipped Classroom
   

ทุนวิจัยและพัฒนาที่ได้รับ

 

พ.ศ. 2554 - 2557 ชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ GotoKnow.org สนับสนุนโดย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

พ.ศ.2551-2554 โครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

พ.ศ. 2552-2553 โครงการพัฒนาเว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

พ.ศ. 2552-2554 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเมืองการปกครองแห่งสถาบันพระปกเกล้าฯ สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้าฯ

 

พ.ศ. 2550-2552 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ สกว. และชุมชนออนไลน์สำหรับนักวิจัย สกว. สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

พ.ศ. 2548 - 2551 ชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ GotoKnow.org สนับสนุนโดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

 

พ.ศ. 2548-2550 KnowledgeVolution: User-Centered Knowledge Management System Implemented on a Community-Based Web Service Framework สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

Publications
 

•จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. (2563). ผู้หญิงก็เขียนโปรแกรมได้: ความแตกต่างระหว่างเพศในด้านพฤติกรรมการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกรดในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 6 มิถุนายน 2563.

•Jantawan Piyawat. (2018). Sustainable Development of a Knowledge Management Online Community: Lessons Learned from 13 Years of GotoKnow.org. International Conference on Innovations in Interdisciplinary Research (ICIIR). Suratthani Rajabhat University, Suratthani, Thailand. Dec 13-14, 2018. Pages 91-102.

 

•Jantawan Piyawat. (2018). Thailand Education Reform: A Web Content Analysis of Thailand’s Largest Online Community in Education. The 5th National and 3rd International Conference on Education (NICE) 2018. Prince of Songkla University, Phuket, Thailand. July 5-7, 2018. Pages 144-153.

 

•จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. (2561). 12 ปีของ GotoKnow.org: การวิเคราะห์ระยะยาวของเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและการใช้งานมาก. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 มิถุนายน 2561. หน้า 424-439. 

 

•สุนทรี แซ่ตั่น, จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ยุวนุช ทินนะลักษณ์ (2555). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางออนไลน์ที่มีผลต่อความตั้งใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์ GotoKnow.org. ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4 (หน้า 587-599).

 

•Noiwan, J. and Norcio, A. F. (2006) “Cultural Differences on Attention and Perceived Usability: Investigating Color Combinations of Animated Graphics", International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 64, Issue 2, Pages 103-122 (February 2006).

 

•Noiwan, J., Piyawat, T., and Norcio, A.F. (2005) “Computer Attitude and Computer Self-Efficacy: A Case Study of Thai Undergraduate Students", HCI International 2005, Las Vegas, USA.

 

•Piyawat, T., Noiwan, J., and Norcio, A. F. (2005) “Usability Testing of BlogExpress: Blog Reader Software as a Knowledge Management Tool", HCI International 2005, Las Vegas, USA.

 

•Noiwan, J., and Emurian, H.H. (2001) Effects of target density and graphics presentation style on search time and reports of usability and preference, In M. Khosrowpour (Ed.) Managing Information Technology in a Global Economy, Hershey: Idea Group Publishing, 134-138.

 

•Noiwan, J. and Norcio, A. F. (2001) Designing for Effective Information Presentation: The Effects of Cultural Differences on Speed, Accuracy, and Perceptions on Usability and Aesthetics, Proceedings of the HCI International 2001 Conference, Volume 1 – Usability Evaluation and Interface Design: Cognitive Engineering, Intelligent Agents, and Virtual Reality, 115-119.

 

•Noiwan, J., Piyawat, T., and Norcio, A. F. (2001) The Impact of Culture in Designing Web-Based Systems, Proceedings of the WebNet 2001-World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 913-918.

 

•Noiwan, J., Piyawat, T., and Norcio, A. F. (2001) Between-Page Banner Advertising (BePBA) on the Web: A Solution Where Usability and Advertising Meet, Proceedings of the WebNet 2001-World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 919-924.

 

•Piyawat, T., Noiwan, J., and Norcio, A. F. (2001) Navigation is Law: The Conceptual Architecture for Layered Web-based Information Systems, Proceedings of the WebNet 2001-World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 1011-1012.

 

•Piyawat, T., Noiwan, J., and Norcio, A. F. (2001) Measuring Web Navigational Capability Using Paths, Distances, Loops, and Routes – the WebStruct Tool, Proceedings of the WebNet 2001–World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 1013.

 

•Zaphiris, P. (chair), Noiwan, J., Kurniawan, S. H., and Karoulis, A. (2001) Panel on Special Topics of Web Usability. Proceedings of the WebNet 2001-World Conference on the WWW and Internet, Orlando, FL, 1392-1395.

 


 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท