บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 2/2559)