"บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"