"บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่ 2/2559)"