ธรรมดี

ธรรมดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิชาเอกการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee55151050
สมาชิกเลขที่206337
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นคนจังหวัดพะยา ย้ายมาอยู่เชียงใหม่เพื่อเรียนในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เอกการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ในโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1 เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยการผลิตและพัฒนาครู บุคคลากรทางการศึกษา ที่ให้ได้มาซึ่งครูดี ครูเก่งมีคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาต่อวิชาชีพ โดยพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม 4 พิสัย

พิสัย สุปฏิปันโน (ประพฤติดี ปฏิบัติดี)

พิสัยสุสาสโน (สอนดี)

พิสัยวิชาโน (ความรู้ดี)

พิสัยสุปชาโน (พลเมืองดี)

จุดเริ่มต้นของการมาเรียน "ครู" คือการได้ห็นครูในสมัยประถม มัธยม ได้ถ่ายทอดสั่งสอน ให้ความรู้แก่เรามา ทำให้เกิดความตระหนักในการอยากเป็น "ครู" ที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น