บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนัยนา อินจัน (ภาคเรียนที่ 1/2559)