BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

เล่าเรื่องภาษาบาลี


วิบัติภัย, ภัยพิบัติ

เขียนเมื่อ
3,231
0
2

พลี พลิกรรม และพาลี

เขียนเมื่อ
8,402
0
8

ราตรี รัตติกาล

เขียนเมื่อ
14,222
0
10

หิโตปเทศ

เขียนเมื่อ
8,267
0
19

อนุทิน ปฏิทิน

เขียนเมื่อ
3,110
0
26

ตรัง

เขียนเมื่อ
1,875
0
8

ฉันทะ,ฉันท์

เขียนเมื่อ
4,310
0
12

เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

เขียนเมื่อ
3,132
0
2

จตุรงคสันนิบาต

เขียนเมื่อ
6,867
0
2

ปาฏิโมกข์

เขียนเมื่อ
20,111
0
16

พิมพ์

เขียนเมื่อ
1,726
0
1

ประทีป

เขียนเมื่อ
5,752
0
12

บูรณาการ

เขียนเมื่อ
2,818
0
10

ตรรกศิลา

เขียนเมื่อ
2,601
0
6

เยภุยยสิกา

เขียนเมื่อ
30,276
0
2

บุตร

เขียนเมื่อ
2,950
0
4

สาป, สาบถ และสาบาน

เขียนเมื่อ
2,527
0
4

อุเบกขา

เขียนเมื่อ
2,704
0
4

อติเรกวสฺสสตํ ชีว

เขียนเมื่อ
9,947
0
4

บังสุกุล

เขียนเมื่อ
6,387
0
1

บริจาค

เขียนเมื่อ
8,206
0
6

พิพิธภัณฑ์

เขียนเมื่อ
2,101
0
0
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท