มนุษย์ทุกหมู่เหล่าล้วนเกิดมาแล้วต้องดับไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว

การเป็นมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ ในอาชีพการงานที่เชี่ยวชาญ ก็ย่อมมีรายได้เพิ่มพูนงอกเงยขึ้นเรื่อยๆ

การเป็นมนุษย์ที่ดี ย่อมต้องมีหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ โดยต้องสนับสนุนประเทศชาติ ด้วยการชำระภาษีอากรให้ถูกต้อง

การไม่ชำระภาษีให้ถูกต้อง อาจนำไปสู่การถูกลงโทษทั้งทางแพ่ง และอาญา