เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน พัฒนาศักยภาพผู้นำ/บุคลากร  ในการให้บริการประชาชน  ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  เพื่อความเป็นธรรมในสังคม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  นำไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี