นศ. ปริญญาเอก   ที่ทำวิทยานิพนธ์ด้าน KM
วิจารณ์  พานิช
          คุณพร  เดชชัยยัญ ([email protected]) [email protected]สหวิทยาการ ที่ มธ.   ทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในเรื่องการจัดการความรู้   ในหัวข้อ Knowledge Creation ภายในองค์กร     โดยศึกษาทีมงาน (Task Force) ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร   และเป็นบุคคลภายนอกองค์กร     คุณพรสนใจการใช้เทคนิค dialogue ในการสร้าง trust ระหว่างทีมสมาชิกของ Task Force
          คุณพรมี ดร. ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์   ผอ. วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  แห่ง มช.   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก