วันนี้ผมพยายามที่จะจัดการความรู้ในสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ โดยการถ่ายทอดความรู้จากเรื่องที่ผมไปประชุมมา แต่ผมได้ทำระยะหนึ่งก็ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากทุกคนในสำนักงานมีงานประจำ ที่ต้องทำจึงไม่อาจรวมตัวกันได้ และก็ได้พยายามทำ K-sharing โดยส่ง e-mail ให้กับทุกคนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ จนในที่สุดได้ร่วมกิจกรรมoffice KM กับ รศ.มาลินี จึงได้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้จากอาจารย์ และได้ลองทดลองดูครับ ซี่ง K-sharing ในแบบใหม่นี้ก็แจ้งเกิดในวันที่ 19 มิถุนายน 2548 ครับ