โรงเรียนพระราชทาน 2 สมัย

ประวัดิความเป็นมา /ข้อมูลทั่วไป "ศิลาทอง"

ความเป็นมา

                โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ บ้านหนองทองหลาง  ตำบลหนองหิน   อำเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหนองหิน  ที่ดินในการจัดตั้ง โรงเรียน  ได้รับบริจาคจากชาวบ้านที่บริจาคให้หลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ  เจ้าคณะตำบลหนองหิน ( และเจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้   เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นสถานที่ของทางราชการ  ขณะนี้ที่ดินแปลงนี้ของโรงเรียนได้โอนให้กับราชพัสดุ  กรมธนารักษ์  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                ในระยะแรกของการตั้งโรงเรียน  พื้นที่ตำบลหนองหิน  ตำบลหนองเป็ด  ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา   และโรงเรียนขยายโอกาส  รองรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  จึงเป็นสาเหตุให้อัตราการเรียนต่อต่ำมาก  คือไม่ถึง  12 %  ประกอบกับอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ  การคมนาคมก็ไม่สะดวก   ทำให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ย้ายถิ่นเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่   เมื่อโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ตั้งขึ้น  อัตราการเรียนต่อจึงสูงขึ้น
                โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

               ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2539   ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นสาขาโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ตั้งอยู่ถนน  รพช . สายคำเกิด ยางเดี่ยว  หลักกิโลเมตรที่  9   ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร   ( ใกล้วัดป่าหนองไคร้ )   เป็นที่ดินของนายสงวน  สายหยุด   นายเปลี่ยน  คูณสุข   นางสีปจัน  พรานป่า  บริจาคที่ดิน  35  ไร่  งาน  14  ตารางวา   ผ่านหลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ   เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้  ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน  หลวงพ่อพระครูสุมนสารครู    กำนันเจริญ  แสวงผล   ผู้ใหญ่บ้านได้พาประชาชนชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  หลัง   โดยมีนายประยงค์   แก่นลา  มาเป็นผู้ประสานงานในการสร้างและบริหาร

                ปี  พ . .2537          เปิดทำการสอนปีแรก          มีนักเรียน               63           คน

                ปี  พ . .2538          เปิดทำการสอนปีที่ 2           มีนักเรียน               169         คน และสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มอีก  หลัง

                ปี  พ . .2539          เปิดทำการสอนที่  3             มีนักเรียน               314         คน

                30  เมษายน  2539   จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศภายใต้ชื่อ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ”  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายวิทย์  ส่งศรีโรจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  รักษาการครูใหญ่คนแรก

                16  ตุลาคม  2539  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายประยงค์   แก่นลา   เป็นครูใหญ่  ถึงปัจจุบัน  ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ  ระดับ  8   โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  จัดการเรียนแบบสหศึกษา  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2539  ถึงปัจจุบัน 

 

ปรัชญา   คติพจน์  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  สีประจำโรงเรียน

 

ปรัชญาของโรงเรียน

"ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์   เสียสละ  สุขภาพดี

มีวินัย  ใฝ่รู้    สู้งาน   ประสานชุมชน"

คติพจน์ประจำโรงเรียน

                               "อตตนา      เจททยตตน"จงเตือนตน    ด้วยตนเอง
 ีประจำโรงเรียน "น้ำเงิน-ขาว"
น้ำเงิน หมายถึง  พระมหากษัตริย์  เพราะ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ตั้งขึ้นในปีกาญจนาภิเษก  ( . . 2539)  ขาว      หมายถึง  พระพุทธศาสนา  หรือความบริสุทธิ์  หรือหมายถึงหลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ ซึ่งเป็นผู้ผลักดันในการก่อสร้างและอุปถัมภ์โรงเรียน

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    คือ  ต้น  ปาริชาด ( ต้นทองหลาง )    ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกรมสามัญศึกษา  และเป็นต้นไม้ที่มีชื่อพ้องกับบ้าน  หนองทองหลาง  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งและมีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียน

 

สัญลักษณ์โรงเรียนใช้ตรา
 

 

สัญลักษณ์ย่อ   ศ . อยู่ภายในกรอบรูปลักษณ์ธาตุพระอานนท์  ซึ่งเป็นตราประจำจังหวัดยโสธร   ด้านล่างเป็นชื่อเต็มของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินเพื่อทบทวนระบบ ความสอดคล้องของการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาพบว่า  นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ส่วนใหญ่มีผลการเรียนรู้ ในรายวิชาภาษาไทย  สังคม  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ในระดับ 3 – 4  ไม่ถึงร้อยละ 75 และผลการประเมินด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ยังอยู่ในระดับ พอใช้ นอกจากนี้ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  การรักการทำงานของนักเรียนยังอยู่ในระดับพอใช้  ครู ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ถึงได้วางแผนหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน  พัฒนา  ส่งเสริม กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนใหม่  โดยจัดทำแผนงาน / โครงการ ในเชิงรุกเพื่อปรับระดับการเรียนรู้นักเรียนให้สูงสุด

ด้านครูและสถานศึกษา พบว่าต้องจัด พัฒนา ส่งเสริม  ให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นำผลการวิจัยมาพัฒนา แก้ปัญหานักเรียนอย่างแท้จริง  สถานศึกษาต้องส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี  การส่งเสริมให้ครู และนักเรียนดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะ คุณลักษณะนักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

ชุมชนให้ความร่วมมือ  และให้ความสนใจต่อการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นจุดสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาที่ก้าวหน้าขึ้น

วิสัยทัศน์  (Vision)

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาดังไปนี้
เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา  มีคุณลักษณะค่านิยมที่พึงประสงค์  ตามปรัชญาโรงเรียน  ได้แก่  ขยัน  ซื่อสัตย์  เสียสละ  สุขภาพดี  มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้  สู้งาน ประสานชุมชน  และดำรงชีวิตแบบวิถีไทย  รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ  (Mission)

1.       พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ที่ส่งผลต่อคุณภาพ  คุณธรรม  และจริยธรรม

2.       บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ตามนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

3.       เป็นแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

4.       กำหนดและดำเนินการตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การประกันคุณภาพการศึกษา  การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ควบคุม  กำกับ  ประเมินผลและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เป้าประสงค์  (Goal)

                เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา  มีคุณลักษณะค่านิยมที่พึงประสงค์  ตามปรัชญาโรงเรียน  ได้แก่  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  เสียสละ  สุขภาพดี  มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้  สู้งาน  ประสานชุมชน  และดำรงชีวิตแบบวิถีไทย  รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

และได้กำหนดยุทธศาสตร์ และจุดเน้น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาดังนี้

ยุทธศาสตร์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
                1.  ส่งเสริม  พัฒนา  บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี
          2.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
          3.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
                4.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมไทย  ค่านิยมที่พึงประสงค์  คุณธรรมจริยธรรม

 

ครูมัส

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จังหวัดยโสธรความเห็น (24)

วิจารณ์ พานิช
IP: xxx.118.99.4
เขียนเมื่อ 

เล่าผลงานที่ภูมิใจที่สุด   และเล่าว่าทำอย่างไร จึงบรรลุผลนั้น  ได้ไหมครับ

วิจารณ์

ครูมัส
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านที่ให้ข้อคิดเห็น

การทำงานในโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ฝึกให้คนแกร่ง แกร่งอย่างไร  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องรับผิดและรับชอบ  เช่น การทำงานโดยการลงมือปฏิบัติ ไม่ใช่สั่งการ งานที่ทำต้องคำนึงถึงผลกระทบ  ถามว่าทำแล้วได้อะไร เคยมีนักเรียนถามครูมัสว่า "อาจารย์ครับ อาจารย์ทำงานหนัก หามรุ่งหามค่ำ โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน จะมีชื่ออาจารย์ไหมครับ? อาจารย์ได้อะไรจากการทำงาน ครูมัสตอบว่า "ครูได้ความภาคภูมิใจ ความสุขที่งานที่ครูทำประสบความสำเร็จ" นักเรียนคนที่ถามขณะนี้กำลังจะจบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครูมัสเคยท้อนะ เมื่อถูกผู้บริหารตำหนิเรื่องงานที่ล้นมือแล้วทำไม่เป็นปัจจุบัน  วันหนึ่งได้อ่านบทความท่านผู้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเหล็ก ที่นำไปหลอม แล้วไปตีเป็นมีด "ถ้าเหล็กมันมีชีวิตมันคงแทบแย่เพราะทั้งถูกเผา ถูกทุบ ถูกตี กว่าจะเป็นมีด"  กำลังใจมาทันทีนะคะ  น้องในตะวันเป็นคนดีมีความสามารถ ยังไง ยังไง ก็เป็นเหล็กน้ำพี้ นะคะ

เด็กมธ
IP: xxx.246.163.41
เขียนเมื่อ 

คิดถึงศิลาทองครับ

ศิษย์เก่า
IP: xxx.183.233.13
เขียนเมื่อ 
คิดถึงศิลาทองจัง
สายสมร สิงห์คำป้อง
IP: xxx.183.233.14
เขียนเมื่อ 

  คิดถึงศิลาทองมากๆ ใต้ร่มปาริชาดที่เคยนั่ง สวนป่าที่บางครั้งเราใช้เป็นที่สุมหัวกัน ห้องสี่เหลี่ยมที่มีแต่ความสนุก แม้บางครั้งจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเมื่อถึง คาบคณิต(โดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงบ่าย ง่วงมากๆ) เป็นอะไรที่สนุกมากในช่วงชีวิต ตอนมัธยม คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ เสียดายจังที่เวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน  แต่ยังไงก็ตามศิลาทองก็ยังเป็นความทรงจำที่แสนดีของเราชาวศิษย์เก่าเสมอ คิดถึงอาจารย์ทุกคนค่ะ 

              ว่างๆจะแวะมาเยี่ยมใหม่นะคะ

             

               

ทวินัน ศรชัย[โอ๋]
IP: xxx.183.233.14
เขียนเมื่อ 

 คิดถึงศิลาทองเหมือนกัน  คิดถึงอาจารย์ทุกคน  อยากย้อนเวลากลับไปตอนอยู่ ม.6 มากๆ คิดถึงเพื่อนๆมาก 

          

ศิรินภา บุญทศ
IP: xxx.183.233.14
เขียนเมื่อ 
หวัดดีค่ะ แพนคะ คิดถึงศิลาทองไม่น้อยกว่าศิษย์เก่าทุกคนเหมือนกันค่ะ ภูมิใจที่ได้เคยเป็นศิษย์ที่นี่ อยากกลับไปดูโปงลางจัง คงจะสนุกน่าดู สวนป่าที่ตอนพักเที่ยงเราชอบไปนอนเล่น คดถึงมากๆ
IP: xxx.183.233.14
เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะ แพนคะ คิดถึงศิลาทองไม่น้อยกว่าศิษย์เก่าทุกคนเหมือนกันค่ะ ภูมิใจที่ได้เคยเป็นศิษย์ที่นี่ อยากกลับไปดูโปงลางจัง คงจะสนุกน่าดู สวนป่าที่ตอนพักเที่ยงเราชอบไปนอนเล่น คิดถึงมากๆ

IP: xxx.183.233.213
เขียนเมื่อ 
คิดถึง คิดถึง   ภูมิใจที่สุด  โรงเรียนของเรา
ปาริชาติ4
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

คิดถึงศิลาทองจัง แม้จะอยู่ใกล้บ้านแต่ไม่ได้กลับไปเยี่ยมโรงเรียนเลย  คิดถึงบรรยากาศเก่า การทำงาน อิอิ ถางป่าขุดดิน ถมที่ปลูกต้นไม้ ทำนาด้วย (พื้นที่ของอาคารข้างห้องน้ำทิศตะวันออก)  ตอนเช้าปั่นจัดรยานไปเรียน  คิดถึงห้องดนตรีไทย   พร้อมกับอาจารย์ทุกท่าน เช่นอาจารย์มัสริน อาจารย์สุรีมาศ 

 

ตอนนี้เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใกล้จบแล้วครับผม

ปาริชาด4
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ลืมไป     ทำไมไม่เห็นมีน้องๆๆมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันเลยอ่ะ   สอบไม่ได้หรือไม่อยากมาเรียนกัน
นาย สุริยุทธ (ยุทธ)
IP: xxx.9.122.235
เขียนเมื่อ 
  คิดถึงโรงเรียนมากเลยนะครับ   อยากย้อน เวลาได้จังเลยครับ   เพราะอยาก กลับไป ขุดไม้ไง้ขอน ขุดแมงจี่ซอน  ญำแมงจี่หล่อ  ครับ  ก๊า ๆ ๆ ๆ
ม 6 รุ่น 2549 ครับ
IP: xxx.9.122.235
เขียนเมื่อ 
  คิดถึงอาจารย์ ทุกคนมากเลยนะครับ  ทำยังไงถึงจะได้ กลับไป เจอกลับเพื่อน ๆ ได้ อีกครับ  และ คิดถึงห้องมึด    อาคาร ใหม่ที่เคย หลบเรียน เล่น  ไพ่  กัน ครับ   ทั้ง ป๊อก   ทั้ง เด้ง ครับ    และเมื่อไหร่จะได้ข่าว  ดี อีก ครับ  ( โรงเรียนพระราชทานไง ครับ   คงอีกไม่นานนะครับ เพราะเรา  มี ท่าน  ผ.อ  เก่งทั้งคนจะกลัว อะไรใช้ไหม ครับ  ) 
รัตนา ยางเดี่ยว
IP: xxx.123.58.80
เขียนเมื่อ 
คิดถึงศิลาทองมากค่ะและคิดถึงอาจารย์ทุกๆคนด้วย
สุจิตรา เสนาไทย
IP: xxx.91.172.248
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ผอ. คณาจารย์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ที่เคารพทุกท่าน (จิ๊บจ้อยนะค่ะ) คิดถึงศิลาทองจังเลย ภูมิใจค่ะที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนศิลาทอง

ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นกำลังใจให้อาจารย์ทุกทานมีแรงกายและแรงใจที่จะพัฒนาอนาคตของชาติของเราต่อไป

 [email protected]  จิ๊บจ้อย สาวน้อยโปงลาง

สุจิตรา เสนาไทย
IP: xxx.91.172.250
เขียนเมื่อ 

ผอ. ประยงค์ เป็นอย่างไรบ้างค่ะ คิดถึงอาจารย์ มัสริน อ. เชษฐา อาจารย์ที่ปรึกษามาตั้งแต่ม.3-6 อ.แมว , อ.แป๋ว, อ.ป๋องอาจารย์ที่จิ๊บรักมากๆ,  อ.ทองใส อ.สุรีมาศ อ. จันทรา อ.สุวรรณ อ. F รวมพล อ.รัชณู

และคิดถึงโรงเรียนศิลาทอง

จิ๊บจ้อย

พรทิพย์ ลูกคำ
IP: xxx.121.38.76
เขียนเมื่อ 
คิดถึงโรงเรยนจัง อยากกลับไปอีกครั้ง
ปิยะณัฐ แสวงผล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ผมเรียนที่ราชมงคลครับ เรียนยากมาก ชีวิตก้อลำบากขึ้นเยอะ

คิดถึงตอนอยู่ศิลาทองมากคับ

อยู่แล้วมีความสุขดีอ่ะ

คิดถึงทุกๆ สิ่ง และทุกๆ อย่าง ที่รวมกันจนเป็นศิลาทองคับ

แล้วผมจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดคับ

IP: xxx.123.200.250
เขียนเมื่อ 

อยากได้เบอร์สายสมรจัง

เด็ก602ปี52
IP: xxx.67.103.193
เขียนเมื่อ 

ทำไมครูถึงชอบว่าให้แต่ห้อง602กันจังไม่เห็นว่าให้ห้องอื่นเลย

พวกเราไม่เหมือนกับห้องอื่นตรงไหนกันคะ/ครับ

พวกเราจะทำให้ดูว่าพวกเราก็สามารถไปได้ดีเหมือนกับคนอื่นเขา

เทอมหน้าพวกเราก็จะจบแล้วพวกเราจะไปให้ถึงฝั่งฝัน

เจนตา (อ้อม)
IP: xxx.57.179.155
เขียนเมื่อ 

คิดถึงอาจารย์นะค่ะอยากย้อนเวลากลับอีกทีจังเลยเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาเหมือนว่าตอนนั้นทำไม่เต็มที่กลับมัน

พิมพร601
IP: xxx.128.53.247
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านหนูคิดถึงวงโปงลางของโรงเรียนเรามากเลยค่ะคิดถึงเพื่อนทุกคนมาก

พิมพร601
IP: xxx.128.53.247
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้หนูอยู่ที่โคราชค่ะ ที่นี่ฝนตกเกือบทุกวันเลย ที่บ้านเราฝนตกมั้ยคะ ตอนนี้จะมีคนที่นอนดึกอย่างหนูบ้างหรือเปล่าหนูอยากกลับไปที่โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์อีกครั้ง สภาพโรงเรียนคงจะเปลี่ยนไปเยอะแน่ๆเลยใช่มั้ยคะ คงจะร่มรื่นเหมือนตอนที่ผอ.ประยงค์แก่นลาอยู่แน่ๆ พูดถึงผอ.หนูก็คิดถึงท่านมากเช่นกันนะคะ และหนูก็หวังว่าอาจารย์ทุกท่านคงจะมีแต่ความสุข ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะ หนูรักและคิดถึงทุกท่านมากค่ะ

ปฏิภาณ
IP: xxx.9.176.136
เขียนเมื่อ 

คิดถึงโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์     จาก  201ศิษย์เก่าชาวศิลาทอง