ความเป็นมา

                โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ บ้านหนองทองหลาง  ตำบลหนองหิน   อำเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหนองหิน  ที่ดินในการจัดตั้ง โรงเรียน  ได้รับบริจาคจากชาวบ้านที่บริจาคให้หลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ  เจ้าคณะตำบลหนองหิน ( และเจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้   เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นสถานที่ของทางราชการ  ขณะนี้ที่ดินแปลงนี้ของโรงเรียนได้โอนให้กับราชพัสดุ  กรมธนารักษ์  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                ในระยะแรกของการตั้งโรงเรียน  พื้นที่ตำบลหนองหิน  ตำบลหนองเป็ด  ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา   และโรงเรียนขยายโอกาส  รองรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  จึงเป็นสาเหตุให้อัตราการเรียนต่อต่ำมาก  คือไม่ถึง  12 %  ประกอบกับอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ  การคมนาคมก็ไม่สะดวก   ทำให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ย้ายถิ่นเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่   เมื่อโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ตั้งขึ้น  อัตราการเรียนต่อจึงสูงขึ้น
                โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

               ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2539   ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นสาขาโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ตั้งอยู่ถนน  รพช . สายคำเกิด ยางเดี่ยว  หลักกิโลเมตรที่  9   ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร   ( ใกล้วัดป่าหนองไคร้ )   เป็นที่ดินของนายสงวน  สายหยุด   นายเปลี่ยน  คูณสุข   นางสีปจัน  พรานป่า  บริจาคที่ดิน  35  ไร่  งาน  14  ตารางวา   ผ่านหลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ   เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร้  ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน  หลวงพ่อพระครูสุมนสารครู    กำนันเจริญ  แสวงผล   ผู้ใหญ่บ้านได้พาประชาชนชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  หลัง   โดยมีนายประยงค์   แก่นลา  มาเป็นผู้ประสานงานในการสร้างและบริหาร

                ปี  พ . .2537          เปิดทำการสอนปีแรก          มีนักเรียน               63           คน

                ปี  พ . .2538          เปิดทำการสอนปีที่ 2           มีนักเรียน               169         คน และสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มอีก  หลัง

                ปี  พ . .2539          เปิดทำการสอนที่  3             มีนักเรียน               314         คน

                30  เมษายน  2539   จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศภายใต้ชื่อ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ”  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายวิทย์  ส่งศรีโรจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  รักษาการครูใหญ่คนแรก

                16  ตุลาคม  2539  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายประยงค์   แก่นลา   เป็นครูใหญ่  ถึงปัจจุบัน  ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ  ระดับ  8   โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  จัดการเรียนแบบสหศึกษา  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2539  ถึงปัจจุบัน 

 

ปรัชญา   คติพจน์  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  สีประจำโรงเรียน

 

ปรัชญาของโรงเรียน

"ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์   เสียสละ  สุขภาพดี

มีวินัย  ใฝ่รู้    สู้งาน   ประสานชุมชน"

คติพจน์ประจำโรงเรียน

                               "อตตนา      เจททยตตน"จงเตือนตน    ด้วยตนเอง
 ีประจำโรงเรียน "น้ำเงิน-ขาว"
น้ำเงิน หมายถึง  พระมหากษัตริย์  เพราะ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ตั้งขึ้นในปีกาญจนาภิเษก  ( . . 2539)  ขาว      หมายถึง  พระพุทธศาสนา  หรือความบริสุทธิ์  หรือหมายถึงหลวงพ่อพระครูสุมนสารคุณ ซึ่งเป็นผู้ผลักดันในการก่อสร้างและอุปถัมภ์โรงเรียน

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    คือ  ต้น  ปาริชาด ( ต้นทองหลาง )    ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกรมสามัญศึกษา  และเป็นต้นไม้ที่มีชื่อพ้องกับบ้าน  หนองทองหลาง  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งและมีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียน

 

สัญลักษณ์โรงเรียนใช้ตรา
 

 

สัญลักษณ์ย่อ   ศ . อยู่ภายในกรอบรูปลักษณ์ธาตุพระอานนท์  ซึ่งเป็นตราประจำจังหวัดยโสธร   ด้านล่างเป็นชื่อเต็มของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินเพื่อทบทวนระบบ ความสอดคล้องของการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาพบว่า  นักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ส่วนใหญ่มีผลการเรียนรู้ ในรายวิชาภาษาไทย  สังคม  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ในระดับ 3 – 4  ไม่ถึงร้อยละ 75 และผลการประเมินด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ยังอยู่ในระดับ พอใช้ นอกจากนี้ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  การรักการทำงานของนักเรียนยังอยู่ในระดับพอใช้  ครู ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง ถึงได้วางแผนหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน  พัฒนา  ส่งเสริม กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนใหม่  โดยจัดทำแผนงาน / โครงการ ในเชิงรุกเพื่อปรับระดับการเรียนรู้นักเรียนให้สูงสุด

ด้านครูและสถานศึกษา พบว่าต้องจัด พัฒนา ส่งเสริม  ให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นำผลการวิจัยมาพัฒนา แก้ปัญหานักเรียนอย่างแท้จริง  สถานศึกษาต้องส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี  การส่งเสริมให้ครู และนักเรียนดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะ คุณลักษณะนักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

ชุมชนให้ความร่วมมือ  และให้ความสนใจต่อการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นจุดสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาที่ก้าวหน้าขึ้น

วิสัยทัศน์  (Vision)

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาดังไปนี้
เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา  มีคุณลักษณะค่านิยมที่พึงประสงค์  ตามปรัชญาโรงเรียน  ได้แก่  ขยัน  ซื่อสัตย์  เสียสละ  สุขภาพดี  มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้  สู้งาน ประสานชุมชน  และดำรงชีวิตแบบวิถีไทย  รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ  (Mission)

1.       พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ที่ส่งผลต่อคุณภาพ  คุณธรรม  และจริยธรรม

2.       บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ตามนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

3.       เป็นแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

4.       กำหนดและดำเนินการตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การประกันคุณภาพการศึกษา  การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ควบคุม  กำกับ  ประเมินผลและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เป้าประสงค์  (Goal)

                เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา  มีคุณลักษณะค่านิยมที่พึงประสงค์  ตามปรัชญาโรงเรียน  ได้แก่  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  เสียสละ  สุขภาพดี  มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้  สู้งาน  ประสานชุมชน  และดำรงชีวิตแบบวิถีไทย  รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

และได้กำหนดยุทธศาสตร์ และจุดเน้น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาดังนี้

ยุทธศาสตร์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
                1.  ส่งเสริม  พัฒนา  บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี
          2.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษา  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
          3.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
                4.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมไทย  ค่านิยมที่พึงประสงค์  คุณธรรมจริยธรรม

 

ครูมัส