Mr. Pornsakol Na Srito


Manager of Research and Training Division
Thaitep Association
Username
pornsakol
สมาชิกเลขที่
45
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

1.Ph.d.candidate in Management Science  Shinawatra International University

2. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รางวัลเรียนดี)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

1. หลักสูตร"นักลงทุนรุ่นเยาว์รุ่นที่ 1"  ปี2528  โดยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. หลักสูตร"International Seminar for Marketing Development"  ปี 2531  โดยHydro Agri Inter ltd.

3. หลักสูตร"การเงินสำหรับนักบริหารรุ่นที่ 2"  ปี2534   โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. หลักสูตร"International Auditor for EUREPGAP System"  ปี2548  โดย British Standard Inspectorate Inc.

5. หลักสูตร"Training for The Trainer Program in US.GAP" ปี2548  โดย JIFSAN  USA.

6. หลักสูตร"Food Hygiene and HACCP" ปี2548  โดยGAPCLUSTER

7. หลักสูตร"Training for The Trainer Program in EUREP.GAP" ปี2549  โดย GTZ

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

1.นักวิชาการอิสระ


ตำแหน่งงานในอดีต

1. อาจารย์ประจำ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

2. ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม

3. อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

4. รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาภาคใต้ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

5. อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. หัวหน้าสำนักวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม   วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   มหาวิทยาลัยทักษิณ

7.  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการความร่วมมือกับบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน)

8.  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม   มหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

9.  รองประธานกรรมการโครงการเอกสาร ตำรา วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

10.  กรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

11.  กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย   วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

12.  นักวิจัย  โครงการพันธมิตรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก    สถาบันคลังสมองของชาติ

13. ที่ปรึกษาอาวุโส(ด้านเศรษฐกิจและด้านติดตาม ประเมินผลและพัฒนาระบบ)  สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร

14. ที่ปรึกษาพิเศษ   สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.  กรรมการผู้ทรงคุณาวุฒิ ในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด  จังหวัดชุมพร

16. ประธานคณะทำงานกต.ตร.เกี่ยวกับการบริหารงานตำรวจ  จังหวัดชุมพร

17. กรรมการ ในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

18. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบงานตำรวจ  จังหวัดชุมพร

19. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแลการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  จังหวัดชุมพร

20. อุปนายกสมาคมชาวสวนทุเรียนจังหวัดชุมพร

21. นักวิจัย  โครงการวิจัยระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ)

ความชำนาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

1. อาจารย์    ผู้บรรยายและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบปฏิบัติการ

2. อาจารย์  ผู้บรรยายและที่ปรึกษาด้านการติดตาม ประเมินผลองค์กร

3. อาจารย์  ผู้บรรยายและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบคุณภาพและระบบมาตรฐาน

4. อาจารย์  ผู้บรรยายและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์ความรู้ในองค์กร

5. อาจารย์  ผู้บรรยายและที่ปรึกษาด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

6. อาจารย์  ผู้บรรยายและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์การ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี