บันทึกการจัดทำKM Work Shop4

ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
บันทึกการจัดทำ KM Work Shop
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 16/6/2548เวลา 09.00-16.45น.

              วันนี้ผมได้บรรยายพื้นฐาน KM และจัดทำ work shop ด้วยที่ห้องประชุมเกาะมัตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพรโดยใช้เวลาประมาณ 7 ชม.  ให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร    บรรยากาศดีมาก ที่กล่าวเช่นนั้น  เพราะเหตุว่าเพื่อนๆข้าราชการกรมการปกครองที่เข้ามาประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ถึงแม้จะงงๆในช่วงต้นตอนเช้า         แต่เมื่อเข้าใจแล้วเลยมีทัศนคติที่ดีมากๆ   ทำให้ผู้เข้าประชุมเกิดอาการอยากมีส่วนร่วมด้วย เลยมีการแย่งคิวไมโครโฟนกันมาเล่าความรู้จริงที่น่าทึ่งให้เพื่อนๆฟัง   วันนี้ผู้เข้าประชุมประมาณ 60 คน    ทำให้ผู้เข้าประชุมมากกว่า95 % มีการเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำ KM มากๆหลังจากเสร็จการประชุม      ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ        เราได้สาธิตการจัดกลุ่มปฏิบัติการ KM ทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหาร 1 , กลุ่มบริหาร 2 , กลุ่มบูรณาการ และกลุ่มบริการประชาชน เราได้เลือก ประธานกลุ่มฯ  เลขากลุ่มฯ ผช.เลขากลุ่มฯ(ระบบสมัครใจ)     วันนี้แต่ละกลุ่มได้ร่วมกำหนด KV ของหน่วยงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่มซึ่งทุกคนทำได้น่าทึ่งมากและได้กำหนด สมรรถนะหลัก( CC )ของหน่วยงานที่จะบรรลุ KV ขึ้น       และได้สาธิตการสกัดขุมความรู้( KA )ด้วยเทคนิคการใช้เรื่องเล่า.......ปรากฎมีมากมายจนน่าทึ่งและที่สำคัญมีหลายเรื่องที่เรียกเสียงฮาเต็มๆจากเพื่อนๆ...จนลืมว่าหมดเวลาแล้ว        และสุดท้ายได้ทิ้งการบ้านให้ทีม KM ของแต่ละอำเภอไปสืบสานสายใย KM ต่อจากจุดเริ่มต้นที่มาจุดประกายไว้ แต่ละทีมคงต้องไปออกแรงเล่าเรื่องราวให้ท่านนายอำเภอ......ให้รัก KM เหมือนที่ตัวเองที่หลงรัก KM ให้ได้เสียก่อนนะครับ.....

                                                                                              พรสกล ณ ศรีโด
                                                                                   บันทึกเมื่อ     17/6/2548
KV ของที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
            “เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนพัฒนาศักยภาพผู้นำ/บุคลากร ในการให้บริการประชาชน ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เพื่อความเป็นธรรมในสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนำไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
สมรรถนะหลักของที่ทำการปกครองจังหวัด
แบ่งเป็น 4 ด้าน
ด้านการบริหารองค์กร
ด้านการบริหารราชการปกครอง
ด้านการบริการประชาชน
ด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
สมรรถนะหลัก
ด้านการบริหารองค์กร
1.การทำงานเป็นทีม
2. การทำงานอย่างเป็นระบบ
3. การมีภาวะผู้นำของผู้บริหาร
4. การจัดสรรงบประมาณ
5. การประสานงานของหน่วยงาน
6.การมีความรับผิดชอบในการปฎิบัติงาน
7. การจัดการบุคลากรและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
8. การจัดและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
9. การประชาสัมพันธ์องค์กร
10. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
11. การเรียนรู้ลักษณะนิสัยของผู้ร่วมงาน
12. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและบุคลากร
13.การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบุคลากรในองค์กร
14. การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร
15. การพัฒนาระบบแรงจูงใจการปฏิบัติงานที่ดี
16. การกำหนดและพัฒนาคู่มือแนวทางในการบริหารองค์กร
17. การคัดเลือกและพัฒนาองค์กรต้นแบบเพื่อการเรียนรู้
18. การจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ด้านการบริหารราชการปกครอง
1. การพัฒนาระบบราชการและงานบริการอย่างต่อเนื่อง
2. การเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต และวัฒนธรรมและเข้าใจข้อมูล การรู้ปัญหา
   ในพื้นที่
3. การพัฒนาองค์กรระดับหมู่บ้านให้เข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพกำนัน/ผญ. /กม.
4. การทำงานมวลชนในพื้นที่โดยการเข้าถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน
    และทักษะการการเจรจาต่อรองมวลชน
 5. การมีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี
6. การกำหนดนโยบาย/ขั้นตอนการบริหารราชการและการควบคุมการปฏิบัติตาม
    นโยบายและการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
8. การเรียนรู้ปัญหาท้องที่ และความต้องการของชุมชน

9. การจัดตั้งองค์กรต้นแบบเพื่อการเรียนรู้
10. ความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย
11. การเสียสละ
ด้านการบริการประชาชน
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การนำเทคโนโยยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
3. การพัฒนาระบบงาน กระบวนงานและการขั้นตอนการให้บริการประชาชน
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายในภายนอกองค์กร
5. การปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ
6. การปรับปรุงและพัฒนาทัศนคติของบุคลากร
7. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
8.การเข้าใจธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
1. การทำงานเป็นทีม
2. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. การปฏิบัติงานในเชิงรุก
4. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. การสร้างศูนย์กลางความรู้
6. การจัดทำแผนการทำงานร่วมกันของแต่ละองค์กร
7. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานให้มีหน่วยงาน ที่เป็นศูนย์กลางในการ
    ดำเนินงาน
8. การมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
9.  การจัดให้มีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความคิด
10. การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#km#บันทึกกิจกรรม

หมายเลขบันทึก

303

เขียน

19 Jun 2005 @ 04:57
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:52
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก