บันทึกการจัดทำKM Work Shop3

ผลการดำเนินการ KM ส่วนราชการ
บันทึกการจัดทำ KM Work Shop
เพื่อติดตามผลการดำเนินการ KM ส่วนราชการ
เมื่อวันที่ 7 / 6 / 2548
n                  วันนี้ผมได้ร่วมทำ work shop  เพื่อติดตามผลการดำเนินการ KM ส่วนราชการครั้งที่ 3 ของจังหวัดชุมพรที่ห้องประชุมเกาะมัตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร   และมีการบรรรยายเพิ่มเติมให้กับเพื่อนข้าราชการที่ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยของส่วนราชการต่างๆ ประมาณ 60 คนใช้เวลา 8 ชม.  ในที่ประชุมได้มีการแจ้งชื่อชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้จังหวัดชุมพร Chumphon-KM-Station ”  ในเว็บไซด์ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้  ( www.gotoknow.org )   และชุมชนฯกำลังเปิดรับสมัครบล็อกของส่วนราชการต่างๆเข้ามาสมาชิกชุมชนฯ ทำให้คุณอำนวยเกิดความตื่นเต้นมาก  บรรยากาศดีทีเดียว เพื่อนๆข้าราชการที่เข้ามาประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ต่างก็ชัดเจนขึ้น ในขั้นตอนที่จะดำเนินกิจกรรมKM       
n                ในส่วนของการติดตามการดำเนินการKM  มีประเด็นที่มีการพูดคุยเช่น ระดับการดำเนินการKMของส่วนราชการของตนเป็นอย่างไร ได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง  กระบวนการมีส่วนร่วมของเพื่อนๆในหน่วยงานอยู่ในระดับไหน    เครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินการKMเป็นอย่างไร      การไหลเวียนของข้อมูลและข่าวสารเอื้อต่อกิจกรรมKMแค่ไหน   ประสบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้(KM)อย่างไร  ซึ่งคุณอำนวยที่มาจากส่วนราชการที่มีความแตกต่างกันทั้งในขนาดของหน่วน โครงสร้าง และภารกิจของต้นสังกัดก็ส่งผลให้มีแตกต่างกันพอสมควรของการดำเนินการKMของแต่ละคน   แต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนๆในหน่วยงานอื่นๆก็จะทำให้มองเห็นแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปได้   กิจกรรมที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกันครั้งหน้าอีกประมาณ 45 วัน ก็คงจะมีความก้าวหน้าไปมากขึ้น และชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้จังหวัดชุมพร Chumphon-KM-Station คงมีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่ๆที่จะแวะเวียนมาเยี่ยมอีกมากในเวลาอันใกล้            สุดท้ายผลสรุปของการประชุมก็จะได้นำเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

                                                                                              พรสกล ณ ศรีโด
                                                                                   บันทึกเมื่อ      8/6/2548

n   
n    n   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)