บันทึกการจัดทำKM Work Shop 2

สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
บันทึกการจัดทำ KM Work Shop
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 30-31/5/2548

              สองวันนี้ผมได้บรรยายพื้นฐาน KM และจัดทำ work shop ให้กับเพื่อนข้าราชการสำนักงานขนส่งจังหวัด (ทั้งสองสาขา) โดยใช้เวลาวันละ 4 ชม.       บรรยากาศดีพอประมาณ ที่กล่าวพอประมาณเพราะเหตุว่าเพื่อนๆข้าราชการที่เข้ามาประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ต่างเหนื่อย ล้า จากการปฏิบัติงานปกติประจำวันมาแล้ว เต็มๆ เลยมีผู้เข้าประชุมบางส่วน (ส่วนน้อยมาก) เกิดทัศนคติที่ไม่ดี แต่ มากกว่า80 % ก็มีการเข้าใจและปรับทัศนคติต่อการทำ KM ได้ดีพอสมควรหลังจากในวันที่สอง   หน่วยงานนี้ท่านผู้บริหารคือท่านขนส่งจังหวัดให้ความสำคัญมากมานั่งฟังและร่วมกระบวนการต่างๆด้วยตัวเองตลอดเวลา        เราได้กลุ่มปฏิบัติการ KM ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Safty First, กลุ่ม KM highway และกลุ่มมดงาน           เราได้เลือก ประธานกลุ่มฯ  เลขากลุ่มฯ ผช.เลขากลุ่มฯ(ระบบสมัครใจ) และได้คัดเลือกให้ประธานกลุ่ม KM highway ทำหน้าที่ CKO ของหน่วย ในวาระแรกโดยจะหมุนเวียนทุกๆ 4 เดือน  สองวันนี้เราได้กำหนด KV ของหน่วยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่มและได้กำหนด สมรรถนะหลัก( CC )ของหน่วยงานที่จะบรรลุ KV ขึ้นได้สาธิตการสกัดขุมความรู้( KA )ด้วยการใช้เรื่องเล่า........และได้ทิ้งการบ้านให้ทีม KM ของหน่วยงานไปสืบสานสายใยต่อจากจุดเริ่มต้นที่มาจุดประกายไว้

                                                                                              พรสกล ณ ศรีโด
                                                                                   บันทึกเมื่อ      3/6/2548
KV ของสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
 ”เพื่อมุ่งพัฒนาระบบมาตรฐานการขนส่งทางบกและบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (0)