เป็นบันทึกผลจากการทำ workshop ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย
จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย 48 ที่โรงแรม เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมสัมนาเป็นจำนวนมาก ทำให้มีจำนวนสมาชิกในกลุ่มย่อย
รวมคุณอำนวย(group facilitator)  และคุณลิขิต(note taker) แล้วสูงถึง 15 คน
ผลคือผมได้ยินเสียงของผู้เล่าไม่ชัดเจน คือเสียงเบาเพราะระยะห่างกันเกินไป
เกิดความลำบากทั้งกันถ้วนหน้าทั้งผู้เล่า ผู้ฟัง และผู้จดบันทึก 

และในครั้งนี้ทีมผู้จัดทำได้เตรียม server พร้อมโปรแกรมเวบไซต์สำเร็จรูป mambo
เพื่อให้คุณลิขิตใช้ notebook ในการพิมพ์บันทึกขุมความรู้ จะสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ปรากฏว่าพื้นที่บนโต๊ะไม่พอ ผมจึงต้องยก notebook ออกไปจากโต๊ะ จึงไม่ได้ใช้บริการ

เนื่องจากความรู้ฝังลึก(tacit knowledge)อยู่ในตัวคน
ผมจึงเลือกเอาใจคนไว้ก่อน โดยเชิญ ICT ออกไป
สร้างบรรยากาศให้คนไม่รู้สึกแออัดเกินไปครับ