ความเห็น 385

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับข้อความข้างต้น เพราะว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ย่อมมีการเก็บภาษีเพื่อนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศ และ เป็นสวัสดิการให้แก่ประชาชน คนโดยมากมักหลีกเลี่ยงภาษีเพราะคิดว่าเป็นการจ่ายไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทนแต่ความจริงแล้วการเสียภาษีจะให้ผลโดยทางอ้อมซึ่งจะเห็นได้จากสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณะสมบัติต่างๆ โดยทางรัฐต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชน และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสียภาษี เพื่อทำให้ประชาชนมีความเต็มใจและการตื่นตัวที่จะเสียภาษี แต่ภาครัฐก็ต้องมีการจัดการบริหารเงินภาษีของประชาชนอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อประชาชน นอกจากนี้ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในการนำส่งและคิดคำนวณภาษีเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความรู้สึกว่ายุ่งยาก และสามารถทำได้ด้วยตนเองเพื่อลดข้อผิดพลาด

สมาชิกในกลุ่ม
1.จันทร์จิรา  เพลงสันเทียะ  4635035
2.จันทร์ทิพย์  กาหลง         4635036
3.นัฏฐนิจ  ลิ้มสันติธรรม      4635079
4.นวพร  ทองศรี                4635131
5.วิสนีย์  ชลดำรงค์กุล         4635278
6.อจรี  ลีลาธนากร             4635344
7.อุมา  ชะนะพล                4635377