ความเห็น 416

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

     ทางกลุ่มมีความเห็นด้วยกับข้อความข้างต้น ภาษีเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย เมื่อประกอบอาชีพ มีรายได้ เราต้องเสียภาษีเงินได้ซึ่งเป็นภาษีทางตรงให้ถูกต้องตามอัตราที่กฏหมายกำหนด แม้ผู้ที่ยังไม่มีรายได้ก็ยังคงต้องเสีบภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าที่ถือเป็นภาษีทางอ้อมซึ่งเป็นภาษีที่ผู้บริโภคจ่ายไปโดยไม่รู้ตัว

     เห็นได้ว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม เพื่อนำเงินภาษีเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาประเทศ หลายคนอาจคิดว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากเงินภาษีเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในความเป็นจริงแล้ว เงินทุกหน่วยของภาษีย่อมส่งผลประโยชน์มายังประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค ด้านความมั่นคงของประเทศ ด้านการศึกษาของบุตรหลาน เป็นต้น

     แต่บุคคลส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงภาษี การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศ ทั้งนี้เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจด้านภาษีอากร ไม่เห็นถึงประโยชน์ของภาษีที่จะสะท้อนกลับมา ดังนั้น การให้ความรู้ที่ถูกต้องด้านภาษีอากรและการปลูกจิตสำนึกที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

     ภาษีเปรียบได้เช่นกับความตายซึ่งเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น ในฐานะประชาชนผู้ต้องการเห็นซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เราจึงไม่ควรหลีกเลี่ยงภาษี ควรที่จะชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฏหมาย

สมาชิก

  1. นางสาวกรกนก       ศรีสุขสมวงศ์      รหัส 4635007
  2. นางสาวแก้วตา       เรืองสุข             รหัส 4635028
  3. นางสาวพิมพ์ชนก   จิโรจน์กุล           รหัส 4635192
  4. นางสาวมานิตา       ตันสกุล             รหัส 4635223
  5. นางสาวเมธนี         ขอประเสริฐ        รหัส 4635225
  6. นางสาววิภาวดี       พิทยานันทกิจ     รหัส 4635272
  7. นางสาวศรัณยา      ตันติวีรกุล          รหัส 4635281
  8. นางสาวศิริรัตน์      เชี่ยววัฒนกุล       รหัส 4635292