ความเห็น

THE Asia University Rankings 2017

มงคล รายะนาคร
IP: xxx.68.6.26
เขียนเมื่อ 

ขออภัยครับ link ที่ถูกต้องคือ

http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1217373...

หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT Assistant Director Development Program: EADP 2017) - EADP 13 (ช่วงที่ 1: ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560)

นัฐวุธ พิริยะจิตตะ ช.อบค-ว. กลุ่ม 3
IP: xxx.68.144.137
เขียนเมื่อ 

สรุปประเด็นการเรียนรู้ วันที่ 13-14 มีนาคม 2560

วิชาที่ 1 ปฐมนิเทศแนะนำทฤษฎีสำคัญการรเรียนรู้

โดย ศ.ดร. จิระหงส์ลดารมย์ และ อาจารย์พิชญ์ภูรีจันทรกมล

1 EGAT และสถานการณ์ ปัจจุบัน. กำลังเผชิญกับแนวการเปลี่ยนแปลง 3 เรื่อง ดังนี้

1.1 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก

1.2 .ไม่มีความแน่นอน การทำอไรขอให้รัฐบาลช่วยด้วย

1.3 ไม่สามารถคาดเดาได้ (Unpredictability)

2 แนวคิดของหลักสูตรคิดไปที่ ทฤษฎี 2R’s คือ

2.1 ความจริง (Reality) จะต้องนำไปใช้กับใคร

2.2 ตรงประเด็น (Relevance) ต้องเฉียบแหลม หรือแหลมคม

ทฤษฎี 2R’s ต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสม

3 หลักสูตรนี้ เน้นอีก 3 เรื่องคือ

3.1 ค้นหาตัวเอง

3.2 ทำงานร่วมกับคนอื่น เปิดโลกทัศน์ หาพันธมิตร

3.3 วิธีการทำงาน

4 สิ่งที่ได้ในหลักสูตรนี้

เป็น Intangible เป็นอะไรที่มองไม่เห็น

วินาทีที่ผ่านไปจะเกิด Moment กับตัวคุณเอง Moment ที่ยิ่งใหญ่ หรือ กำลังภายใน

Impact ต่อชีวิต

เน้น 3 ต. คือ ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และ ต่อเนื่อง

สิ่งที่ต้องทำ 3 อย่าง คือ 1 ปลูก-พัฒนา 2 เก็บเกี่ยว 3 Overcome difficulty แก้ไขและเอาชนะอุปสรรค

5 Key word ที่นำกลับไปศึกษา

4L’s, 2I’s, 3V’s, 3L’s, C&E Theory, C-U-V

วิชาที่ 2 Learning Forum & Workshop

หัวข้อ EGAT 4.0 กับการพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างผู้นำแห่งทศวรรษใหม่ (1)

โดย ศ.ดร. จิระ หงส์ลดารมย์ และ อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

VDO ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์

ประเทศไทย ต้องขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 จะต้องขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม และการผลิตยังไม่ได้ดำเนินการด้าน Knowledge Based Economy, Creative Economy Innovation

ประเทศไทย 4.0 จะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่จะนำไปสู่ Creative Economy เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง ประกอบด้วย

Productive Growth Engine

Green Growth Engine

Inclusive Growth Engine

ธุรกิจใหม่ต้องคิด 4 เรื่อง

1 คิด Beyond Product ทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวัง มีCustomer Value

2 มองธุรกิจแบบService Economy โดยผสมผสานกันระหว่าง Product & Service

3 มองหาและทบทวน Business Model ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

4 เน้นลงทุนในต่างประเทศ

เวลานึกถึง Thailand 4.0 ให้นึกถึง 3 C ได้แก่

1 Competitive

2 Collaborative

3 Connect to the world

ทำธุรกิจเน้น 3 C

1 Customer Focus

2 Competency

3 Collaborative Network

ทำธุรกิจ ให้เริ่มต้นด้วย

Idea / โอกาส + ความสามารถ / Sell ได้

เน้นเรื่อง Networking & partnership

Thailand 4.0 คือการเปลี่ยนโครงสร้างจากการผลิตเป็น Value Added และถูกขับเคลื่อนโดย นวัตกรรม & เทคโนโลยี & ความคิดสร้างสรรค์

Key word ที่ต้องไปศึกษาเอง

8 K’s, 5K’s , 7 Change, Principle 5 ข้อของ Leaders กับ Change, กฏ 9 ข้อ Chira-Change Theory, Fixed & Growth Mindset


วิชาที่ 3 การบรรยายพิเศษ

หัวข้อ ประสบการณ์ของข้าพเจ้าในการบริหารความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง และจิตวิทยามวลชน

โดย ดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉาย

สิ่งที่ต้องทำเมื่อมีการบริหารความขัดแย้ง

1 Joint problem Solving หา win-win

2 Soft on people, Hard on Problem โดยอ่อนน้อม ให้เกียรติ มีน้ำใจกับคน และ ประเด็นที่ต้องการต่อรองต้อวชัดเจนว่าต้องการอะไร

3 Interest not Position หาผลประโยชน์ร่วมกันให้ลงตัว ไม่ใช่เขาไม่ใช่เรา

4 Cutting Out Posturing ตัดมาดออก (ทำตัวให้เหมาะสม

5 Better Working Relationship ผลการเจรจาต่อรองต้องดีขึ้นเรื่อยๆ

อุปสรรค 5 ข้อในการทำงานร่วมกัน (Five Barriers to Cooperation)

1.ปฏิกิริยาคู่เจรจา (Your Reaction)

2.อารมณ์ฝั่งเขา (Their Emotion)

3.ตำแหน่งของเขา (Their Position)

4.ความไม่พอใจ (Their Dissatisfaction)

5.อำนาจของเขา (Their Power)

กลยุทธ์ 5 ขั้นตอนที่ต้องทำ (Five step strategy for breaking through each of the five barriers)

Step 1 Go to the Balcony ไปยืนที่ระเบียงเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อน

Step 2 Step to their side ไปยืนอยู่ข้างเขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา

Step 3 Reframe การใส่กรอบใหม่ คนที่ reframe เก่ง เขาจะยอมเห็นด้วยกับเรา

Step 4 Build Golden Bridge กลยุทธ์ในการสร้างกระบวนการ ทำงานร่วมกัน สร้างให้เขามีส่วนร่วม สร้างtrust ให้พอใจซึ่งกันและกัน เมื่อมีส่วนร่วมจะยอมรับไอเดียตรงนั้น

Step 5 Use Power to Educate การไม่บรรลุข้อตกลงใดๆ เลย เป็นสิ่งที่เสียหายทั้งสองฝั่ง ใช้อำนาจที่มีอยู่ให้เข้าใจในต้นทุน BATNA (Best Alternative)

วิชาที่ 5 หัวข้อ บุคลิกภาพของนักบริหาร ศิลปะการแต่งกายสไตล์นักบริหารยุคใหม่

โดย อาจารย์ณภัสวรรณ จิลลานนท์

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. Image ภาพลักษณ์ภายนอก

  • การแต่งกาย
  • Head to Toe

2 Social & Business manners, table manners

3. Know how to use body language

4. Know how to present yourself in the public

5. Know your Role

6. Always active and lively

7. Good Posture

การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นเรื่องสำคัญ เสื้อผ้าหน้าผม การเลือกเสื้อ กางเกง เช็มขัด รองเท้า ประกอบกับสีที่ควรใช้

กริยา มารยาทในสังคม

การไหว้ การยืน การเดิน การนั่ง การนั่งรถกับผู้บริหาร การทานข้างบนโต๊ะอาหาร การขึ้นลงบันได รถ เรือ การเข้า ออก ลิฟท์ การแนะนำตัว เป็นประโยชน์มากๆ ในการเข้าสังคม

วิชาที่ 6 Learning Forum & Workshop

หัวข้อ 3V’s Innovative Project Design and Presentation

การออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานส่วนบุคคลและวิธีการนำเสนอ

โดย อาจารย์ พิชญ์ภูรี จันทรกมล และ ผศ.กิตติ ชยางคกุล

มี Project ที่ต้องทำ 2 แบบ

1 Project รุ่น (50-60คน) สะท้อน EGAT ผู้บริหารมานั่งฟัง แล้วผลคือ ซื้อหรือไม่ซื้อ

2 Project จับกลุ่ม 3 คน ควรอยู่ในที่ทำงานลักษณะเดียวกัน สามารถนำไปใช้หรือปฏิบัติได้จริง

Project Methodology การนำเสนอโครงการ 4 ขั้นตอน

คิด Project ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน หรือ โอกาสในอนาคต

1. Who are we? มองตนเอง

- EGAT ปัจจุบันเป็นอย่างไร

- โอกาสของ EGAT ในอนาคต

2. Where do you want to go? มองอนาคต

- วิสัยทัศน์ของ EGAT

3. How to do it? มองแนวทางที่จะไปสู่เป้าหมาย

- EGAT จะเป็นอย่างไร

4. How do to it successfully? มองความสำเร็จ

 • จุดแข็งและข้อด้อยของแต่ละแนวทาง
 • ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

การวิเคราะห์ Where are we ?

 • ทำ SWOT อย่างไรให้ได้คุณภาพ
 • ดูค่านิยม Core Value อะไรคือจุดแข็งของ EGAT
 • ถ้าไม่มี ต้องสร้างอะไร
 • อุปสรรคจากภายในและภายนอก

วิธีการคิดโครงการ (Project = Innovation + EGAT)

1 Project è Impact

ต้องทำได้จริง (Acceptable)

วัดผลได้ (Measurable)

2 Innovation è3 V’s เป็นโครงการนวัตกรรม – การสร้างนวัตกรรมด้วยแนวคิด 3V’s

Value Added

Value Creation

Value Diversify

3 EGATè Vision 2 R’s , Interesting

 • Vision 2R’sà Reality , Relevance โครงการต้องสะท้อนความเป็นจริงขององค์กรและเกี่ยวข้องกับ EGAT
 • Interestingà Surprise, Wow โครงการน่าสนใจ

THE Asia University Rankings 2017

มงคล รายะนาคร
IP: xxx.68.6.26
เขียนเมื่อ 

มีบทความวิเคราะห์ผลการจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2017 กรณีประเทศไทยไม่มีมหาวิทยาลัยใดได้อันดับดีขึ้นในครั้งนี้ โดยใช้หัวข้อเรื่องว่า Valuable lessons from falling ranking โดย Bangkok Post Editor ที่

http://www.bangkokpost.com/opinion/1217373/valuable-lessons-from-falling-rankin

การแก้สระลอยใน Photoshop สำหรับภาษาไทย แบบไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม

Khunkha for Kids
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

วิธีที่ 2 เลื่อนทีละตัว...It works for Adobe Photoshop CC 2017.

The best and easy way to correct. Thank you so much

Comment แผนการสอนนิสิต กศ.บ. _๐๑ : เป้าหมายหลักคือ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

นับวันผมยิ่งไม่สามารถพลาดบันทึกที่คมขึ้นเรื่อยๆของอ.ต๋อยได้เลย

คุณครูพี่ใหญ่ นงนาท สนธิสุวรรณ

ธิ
เขียนเมื่อ 

ถ้ามีโอกาส คุณป้าใหญ่ชวนพบที่ กทม.

หมดสิ้นแล้วกาลเวลา

ขอคุณป้าใหญ่ไปสู่สุขคติด้วยเทอญ

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนเบญจราชูทิศ ปัตตานี 2560 ที่เชียงใหม่ (1)

ธิ
เขียนเมื่อ 

ไม่อยากเป็นหมอฟันไม่เป็นไร

มีเรียกอุปกรณ์ตรวจฟันด้วย

เก่งจัง

ค่ายนี้สนุกมากอีกแล้วนะคะ อ.ขจิต

เพิ่งไปกาญจน์มา 18-19 มีค. ค่ะ

ไม่ได้ส่งข่าว อิ อิ

๒๒๘. เรียนรู้..ต้นไม้ใบหญ้า..ผักปลาในโรงเรียน

ธิ
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมมากค่ะ ผลระยะสั้น-ยาว

ดีมากแน่นอน

(บันทึก).."คุณ. ยาย ครับ..."..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้..

ธิ
เขียนเมื่อ 

เกี่ยวพัน พึ่งพาอาศัยกัน เจริญเติบโตไปด้วยกัน

ลาจากกันไปบ้างนะคะคุณยาย

ธรรมดา

บ้านไร่...ปลายนา

ธิ
เขียนเมื่อ 

บ้านไร่นารักมากค่ะ

คิดถึง อ.นะคะ

ไว้อาลัยจากไปของพี่ใหญ่ นงนาท สนธิสุวรรณ

เมื่อวานตอนเย็นจันกับอาจารย์หมอ jj ได้ไปทำความเคารพพี่ใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะ


ชีวิตทางสังคมก็ประมาณนี้

ไข้เลือดออก ประมาทไม่ได้ เจ้าค่ะ..เฝ้าระวัง..ไข้สูง..ลดลงต่ำรวดเร็ว..อันตรายมากๆๆเจ้าค่ะ...

รักห่วงใย..สุขภาพ..

มีดอกไม้มาฝาก มีรักมามอบให้เจ้าค่ะ..

ชีวิตทางสังคมก็ประมาณนี้

sr
IP: xxx.158.59.182
เขียนเมื่อ 

Your capacity is amazing!

with all chaoses around, you stll have clear thinking and clear writing and time to write.

I think nothing in life is the best or the worst and ordinary people can do extra-ordinary things in extra-ordinary circumstances. In 5 years time, all hassles now would seem so long ago and we would wonder what the fuss about ;-).

​170325-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Collaborate & corroborate

sr
IP: xxx.158.59.182
เขียนเมื่อ 

Thank you

I think the following needs editing to make clearer the case of prefix 'com' change to 'col' when it prefixes words starting with "L" (or "l" in lower case - not "I" or "i"). ;-)

ถ้าหากคำที่ มันนำหน้า เริ่มต้นด้วย “I” รูปของ “com” จะเปลี่ยนเป็น “col”

ในกรณีของ “collaborate” ที่ใช้ “com ร่วมกับ laborare” (= to labor)

เป็น Late Latin รูป “collaborare” (= to labor together)

อาลัยรัก...แด่ นาย ดนัยนารถ นันทา

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนันทด้วยค่ะ

หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT Assistant Director Development Program: EADP 2017) - EADP 13 (ช่วงที่ 1: ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560)

นายนิพันธ์ พันธ์ไพศาล
IP: xxx.158.165.98
เขียนเมื่อ 

นายนิพันธ์ พันธ์ไพศาล EADP 13 กลุ่ม 5

ช่วงที่ 1 ผู้นำแห่งทศวรรษใหม่ : สร้างวิสัยทัศน์ผู้นำ

Assignment 1 13-14 มีนาคม 2560

EGAT 4.0 กับการพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างผู้นำแห่งทศวรรษใหม่

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และ อ.พิชญ์ภูรี จันทรกมล

การที่ กฟผ. จะก้าวไปสู่ EGAT 4.0 เช่นเดียวกับที่รัฐบาลจะนำพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 นั้น จำเป็นที่ กฟผ. จะต้องมี EGAT Human Capital 4.0 ซึ่งประกอบไปด้วยทุนพื้นฐาน 8 ประการ ดังนี้

 • Human Capital ทุนมนุษย์
 • Intellectual Capital ทุนทางปัญญา
 • Ethical Capital ทุนทางจริยธรรม
 • Happiness Capital ทุนแห่งความสุข
 • Social Capital ทุนทางสังคม
 • Sustainability Capital ทุนแห่งความยั่งยืน
 • Digital Capital ทุนทาง IT

Talented Capital ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

พวกเราจึงต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจฉับไว มี Trust ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น Self Trust, Social Trust, Relationship Trust และ Organization Trust


การบริหารความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง และจิตวิทยามวลชน

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

เทคนิคการบริหารความขัดแย้งที่สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงาน

Join Problem Solving เป้าหมายคือ win-win โดยใช้เทคนิค Soft on people, Hard on the problem


บุคลิกภาพของนักบริหาร

อ.ณภัสวรรณ จิลลานนท์

นอกจากความสามารถในการบริหารแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้บริหารต้องมีก็คือ บุคลิกภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าผม การพูดจาปราศรัย มารยาทในการเข้าสังคม โดยมีหลักง่ายๆ ที่อาจารย์ให้ไว้ คือ

 • ปลอดภัย
 • ให้เกียรติ
 • สะดวกสบาย
 • อัธยาศัย ไมตรี
 • มีระเบียบ เรียบร้อย


การออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานส่วนบุคคลและวิธีการนำเสนอ

ผศ.กิตติ ชยางคกุล

Project Methodology มี 4 ขั้นตอน

1. Where we are?

- Problem based approach

- Opportunities based approach

2. Where do we want to go?

3. How to do it

4. How to do it successfully ?

โดยโครงการจะต้องมี 3 V คือ

 1. Value Added
 2. Value Creation
 3. Value Diversity