ความเห็น 429

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

          เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า.... เมื่อบุคคลที่มีรายได้ก็ย่อมที่จะต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษี เพราะรายได้หลักของประเทศได้มาจากการเสียภาษีเป็นส่วนใหญ่ เพื่อรัฐบาลจะได้นำรายได้ที่ได้จากการเก็บภาษีมาพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ เช่น ด้านการศึกษา สาธารณูปโภค คมนาคม ฯลฯ และการเก็บภาษีในประเทศไทยก็ตั้งอยู่ในฐานของความยุติธรรม เช่น การเสียภาษีทางตรง คือมีการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าสำหรับผู้ที่มีรายได้มากก็จะเสียอัตราที่มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังมีภาษีทางอ้อม คือการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้เสียภาษีสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ ณ วันที่ยื่นแบบการเสียภาษีได้และถ้าผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้ก็จะละเว้นการเสียภาษี ทำให้ไม่เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม 

          การเสียภาษีก็เปรียบเสมือนกับการซื้ออาหาร เพื่อนำมาบริโภคให้ชีวิตได้เจริญเติบโตและคงอยู่ต่อไป ซึ่งก็เหมือนกับการเสียภาษีเช่นกันที่เราต้องจ่ายออกไปเพื่อส่งผลไปยังการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

   สมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวดวิษา            สังคหะ                   รหัส 4635089

2. นางสาวธิดา              รอดคง                    รหัส 4635114

3. นางสาวนิสา              สว่างวิมล                 รหัส 4635143

4. นางสาวพรรณวดี        ธนอารักษ์                รหัส 4635178

5. นางสาวศิริพร            ดำเกิงพันธุ์                รหัส 4635290

6. นางสาวอทิตยา          จันทวงศ์                   รหัส 4635348

7. นางสาวอัณธิกา          อุ่ยสวัสดิ์                  รหัส 4635365

8. นางสาวอาวรรณ์         จันทร์คง                   รหัส 4635372

.......................................................................................