ความเห็น 390

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

not ask to be named
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

                 ภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่ในทางบริหารประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง เศรษฐกิจกับความเจริญเติบโตและความมั่งคั่งของประเทศ อันจะนำมาซึ่งความสุขของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนั่นๆเอง   ซึ่งพวกเราทั้งหลายมิอาจจะปฏิเสธได้เลยว่า การจะบรรลุซึ่งผลเหล่านั้นได้นั้นส่วนหนึ่งกลับมาจาก การใช้จ่ายของรัฐบาลโดยได้รับการหนุนหลังจาก รายรับแหล่งที่ใหญ่ที่สุดที่เรียกว่า ภาษีอากร

                  เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมเหล่านั้น จำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราอยู่ในฐานะที่จะเสียภาษีที่เรียกว่า ภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาล ก็ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญ อันแสดงให้เห็นถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศที่จะพึงอุทิศเพื่อขจัดความเห็นแก่ตัวโดยการพยายามหาทางหลีกเลี่ยงภาษี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งข่าวก่อนหน้านี้ในเรื่องของ ภาษีสรรพสามิต ที่มีการลักลอบเอาเหล้าเถื่อนมาขายโดยที่มิได้มีการเสียภาษีอากรให้ถูกต้อง, การนำเอาอะไหล่รถเบนซ์ที่ปราศจากการเสียภาษีมาขายทำกำไรให้แก่เฉพาะกิจการของตนซึ่งผมคิดว่าไม่ยุติธรรมและไม่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งอย่างยิ่งและควรได้รับการลงโทษอย่างสาสมในฐานะที่ปฏิบัติตนอันเป็นการทรยศต่อผลประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม แล้วการที่จะคอยกล่าวอ้างอยู่ร่ำไปว่า การเสียภาษีนั้นเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้มีเงินได้ ซึ่งถ้ายิ่งจะทำงานมากขึ้นมีเงินได้พึงประเมินมากขึ้นก็จะต้องเสียภาษีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมิใช่โดยสิ้นเชิง เพราะนโยบายภาษีของรัฐบาลนั้นเป็นแบบอัตราภาษีแบบก้าวหน้า ก็วัตถุประสงค์เพื่อการกระจายรายได้จากคนรวยไปสู่คนจน ซึ่งถ้ามาคิดแล้วจริงๆภาษีที่ได้เรียกเก็บจากประชาชนกลับมีไม่ถึง 2% ของเงินได้เสียด้วยซ้ำ นอกจากนั้นยังจะช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐอันเป็นที่รู้จักกันดีในขณะนี้และเป็นเรื่องอื้อฉาว ก็คือ โครงการ mega project ที่เป็นการนำเอาภาษีของประชาชนและภาคเอกชนไปสนองนโยบายของภาครัฐ เพื่อที่จะเร่งความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่เรียกว่า GDP แต่เรื่องการบริหารงานที่ผิดพลาดนั้นเองที่ส่อให้เห็นถึงความทุจริตจากการเอาเงินภาษีของประชาชนไปบำรุงพวกพ้องของตน เพราะฉะนั้น แม้แต่ภาครัฐบาลเองก็จะต้อง มีการบริหารงานที่โปร่งใส่  ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพื่อที่จะนำภาษีอันภาคภูมิใจของพวกเราทั้งหลายไปใช้จ่ายได้ตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของภาษีอากรอย่างแท้จริง

                         จากข้อดังกล่าวข้างต้นจะทำให้พวกเราทั้งหลายเห็นถึง สิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกิดภาษีอากร ซึ่งไม่ว่าจะมีทั้งดี และ ไม่ดี มีทั้ง สีขาว สีดำ คละเคล้ากันไป แต่ ยังไงยังไงก็ตาม ทางสายกลาง หรือ สีเทา ก็เป็นสิ่งที่เหมาะสม และน่าพึงปฏิบัติมากที่สุด ก็คือ การวางแผนทางภาษี นอกจากจะเป็นการชำระภาษีโดยชอบทางกฎหมายแล้ว ยังจะก่อให้เกิดความพึงพอใจของทั้งตัวผู้เสียภาษีหรือภาคเอกชนและภาครัฐบาลเองอีกด้วย                   

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1.นางสาว จารุวรรณ สุวรรณบุตร รหัส 4635041

2.นางสาว จินดา ศรีหมอก                    4635043

3.นาย ปริญญวัฒน์ เจนสุนทรระวี          4635159

4.นางสาว ปานนภา ปานคล้ำ                4635163

5.นางสาว ภัสศิริ แซ่ตั้ง                         4635210

6.นางสาว ภาพิตร ร่อนรืนา                      4635213

7.นางสาว อรดี เต็มรัตน์                         4635360

8. นางสาว อุไร สีแก้ว                            4635379