ความเห็น 345

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

กลุ่มของ จารุวรรณ ขวัญอธิบดี
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

           จากข้อความดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการเสียภาษีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย หมายความว่า ทุกคนที่เกิดมาแล้วเติบโตขึ้นมีอาชีพ อันนำไปสู่การสร้างรายได้ โดยแต่ละคนย่อมมีรายได้ที่แตกต่างกัน แต่ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะต้องทำหน้าที่ในการเสียภาษีให้กับปร ะเทศเพื่อนำไปพัฒนาด้านต่าง ๆ   โดยที่กฎหมายได้ตระหนักแล้วว่า การเรียกเก็บภาษีจากบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อผู้เส ียภาษีมากนักแต่กลับเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตัวผู้เสียภาษีในอีกทางหนึ่ง ด้วย ดังนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าผู้ที่ถึงแก่ความตายและยังมีเงินได้อยู่ก็ควรที ่จะเสียภาษี จึงกำหนดขึ้นมาเป็นกฎหมาย เพื่อที่จะได้เรียกเก็บภาษีได้มากขึ้นและนำเงินมาพัฒนาประเทศได้ดียิ่งขึ้น เมื่อทุกคนได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเงินภาษีที่เรียกเก็บไปนั้นนำมาใช้ประโยช น์ในทางใดบ้าง ทุกคนจึงไม่ควรหลีกเลี่ยงภาษีและทำการชำระภาษีให้ถูกต้อง

           สมาชิกในกลุ่ม

      1.น.ส.จารุวรรณ  ขวัญอธิบดี            4836009

      2.น.ส.ปิยนาฎ  ดิสโสภา                   4836028

      3.น.ส.พรอนงค์  แก้วเอี่ยมสุข           4836035

      4.น.ส.พัชรา  ไหมเหลือง                  4836036

      5.น.ส.มยุรี  พงศ์ประยูร                    4836043

      6.น.ส.ยุพาภรณ์  นิลธรรม                4836047

      7.น.ส.ระพีพรรณ  นวลทอง              4836050

      8.น.ส.สุจิตรา  อนุสาร                     4836070

      9.น.ส.สุพัตรา  ชูเกิด                       4836076