ความเห็น 346

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

กลุ่มของ นางสาวกิติมา คงทอง
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

          เป็นความจริงที่หลีกเหลี่ยงมิได้ หากคนเราทุกคนเกิดมาเรานี้ ตั้งแต่เล็กจนโตเราก็มีความเกี่ยวพันกับภาษีโดยที่เราไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะตอนเด็ก พ่อและแม่ก็นำบุตรไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎเกณฑ์ของกฎห มาย แม้กระทั่งเราโตขึ้น เช่นเดียวกับเรามีรายได้เข้าเกณฑ์เราก็จะต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกัน ถ้าคิดการใหญ่การโตประกอบกิจการในลักษณะต่าง ๆ เราก็จะโดนในภาษีรูปแบบอื่น ๆ เช่นภาษีนิติบุคคล ภาษีเงินได้ธุรกิจเฉพาะ หรือแม้แต่การซีั้อสินค้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เราก็จะเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเราไม่รู้ตัวเลย และแม้กระทั่งตอนแก่ชรา บุตรของเราก็จะนำบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก หากเราตายกองมรดกของเราก็จะต้องเสียภาษีเช่นกัน เห็นหรือไม่ว่าภาษีกับชีวิตเกี่ยวพันกันโดยเราไม่รู้ตััวเลย  นั้นก็เพราะว่า ภาษีคือรายได้ของรัฐบาล ภาษีคือสิ่งที่เราต้องเกี่ยวกัน และภาษีคือสิ่งที่หลีกเหลี่ยง เช่นเดียวกับความตาย......

                          สมาชิกในกลุ่ม......

1.  นางสาวกาญจนา    คงทอง          4836004

2.  นางสาวนาตยา       หาญพิพัฒน์   4836021

3.   นางสาวพิไลพร      รองเลื่อน       4836038 

4.  นายภูริวัจน์            สาระวิโรจน์   4836042

5.   นายวิทวัส              ชอบทำกิจ      4836058

6.   นายสุทธิพงษ์         คงตระกูล       4836074

7.   นางสาวอัจฉรา       มิตรณรงค์     4836091

8.   นายเอกทัศน์           นวลลภ         4836096