ความเห็น 400

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 
       เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว หน้าที่ในการชำระภาษีเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ  เพราะคนเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็ย่อมที่จะได้รับการดูแลคุ้มครองที่ดี ซึ่งรัฐบาลเองก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี แต่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างได้ถ้าปราศจากความช่วยเหลือทางด้านการเงินซึ่งได้มาจากการเก็บภาษีจากประชาชน แต่ก็ยังมีบุคคลบางส่วนที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอยู่ ทำให้การพัฒนาประเทศทำได้ไม่เต็มที่ ประเทศจึงไม่มีความเจริญเท่าที่ควร รัฐบาลจึงต้องออกมาตรการและบทลงโทษกับผู้ที่ไม่ชำระภาษีเมื่อถึงกำหนด เพราะฉะนั้นการเสียภาษีจึงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็เหมือนกับความตายที่ทุกคนต้องเจอ

 

1. น.ส. ขวัญนิดา บุญทวีสกุล   4635031

2. นาย ฉลองชัย ช่อเรืองศักดิ์  4635056 

 

3. นาย ธีรพร เนาว์รุ่งโรจน์       4635117

4. นาย ปกรณ์ เกษมณี           4635150

 

5. น.ส. พัจนภา พลเพชร        4635182

6. น.ส. วริตา งูตุล                 4635263

7. น.ส. วีนัส จินดา                4635279

8. นาย สุกิจ วรรณมณี           4635311