ความเห็น 363

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

นางสาวเกศรา ราชเพ็ชร
IP: xxx.147.1.2
เขียนเมื่อ 

      เมื่อมนุษย์เกิดมาและมีชีวิตดำรงอยู่ในประเทศ  นั่นเราเรียกว่า ประชากร และสิ่งที่ควบคู่กับการดำรงชีวิตของประชากรก็คือหน้าที่ที่ต้องเสียภาษี ซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายด้วย และการเสียภาษีของประชากรแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตามประมวลรัษฎากร  อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่กรณี  ซึ่งขึ้นอยู่กับการได้มาของเงินได้ของแต่ละคน  ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพหรือทำอะไรก็ตามก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลซึ่งถือเป็นตัวแทนของประเทศ นี่คือการเก็บภาษีทางตรง  ส่วนการเก็บภาษีทางอ้อมอาจจะแฝงอยู่ในรูปของภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจ่ายเมื่อซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน เป็นต้น เมื่อรัฐบาลเก็บภาษีดังกล่าวแล้วก็นำภาษีที่เก็บได้ไปพัฒนาบำรุงประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา สร้างโรงเรียน สาธารณสุข เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศเรานั้นมีความเจริญมากน้อยเพียงใด  ฉะนั้นประชากรทุกคนที่มีรายได้หรือมีเงินได้จึงไม่ควรหลีกเลี่ยงภาษี เพราะไม่เพียงแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังกระทำผิดต่อประเทศชาติอีกด้วย  และถึงแม้ว่าชีวิตจะสิ้นสุดลงหรือตายลงไป หากแต่การตายนั้นยังอยู่ในระหว่างปีภาษี บุคคลนั้นก็ต้องเสียภาษีเช่นกัน สรุปก็คือทุกคนไม่สามารถหนีความตายได้พ้นเช่นเดียวกับการเสียภาษีก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงภาษีได้เช่นกัน

สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวเกศรา          ราชเพ็ชร         รหัส 4836006
2. นางสาวเกศินี          ไชยชาญยุทธ   รหัส 4836007
3. นางสาวธนสุ            ตรงชาติ          รหัส 4836019
4. นางสาวเบญจรัตน์    รัตนสังข์          รหัส 4836024
5. นางสาวพรทิพย์       สยมพร           รหัส 4836032
6. นางสาวภาสิณี         คงแก้ว            รหัส 4836041
7. นางสาวเสาวลักษณ์  คงแดง            รหัส 4836084
8. นางสาวอมรรัตน์      บุญมิ่ง             รหัส 4836086
9. นางสาวอรวรรณ      เกื้อภาระ          รหัส 4836088