ความเห็น 376

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

    การเสียภาษีอากร เป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีในประเทศ การที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ทันสมัย และสะดวกสบายนั้น จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งรายได้หลักของรัฐบาลได้มาจากการจัดเก็บภาษี แต่ผู้มีรายได้บางส่วนนั้นได้พยายามหลบเลี่ยงการเสียภาษี และคิดว่าการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนั้นไม่มีความยุติธรรม อีกทั้งการไม่ให้ความร่วมมือในการแสดงข้อมูลทางการเงินที่เป็นความจริงของกิจการ ทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก   ดังนั้นกรมสรรพากรจึงควรตรวจสอบอย่างละเอียด และมีมาตราการควบคุมผู้เสียภาษีอากรที่ทันสมัย เพื่อไม่ให้มีการหลบเลี่ยงภาษีหรือหนี้ภาษีได้

    รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. น.ส. จุฑามาศ  อรุโณประโยชน์  4635050

2. น.ส. ทัศวรรณ  สีแสง               4635101

3. น.ส. ธนัชชา    สุริยวงศ์            4635107

4. น.ส. นุชนาถ    ดวงแก้ว            4635144

5. น.ส. เนตรชนก ช่วยชูกูล           4635146

6. น.ส. พัชรี        แซ่เตียว           4635187

7. น.ส. วทัญญา   บุญยอด           4635251

8. น.ส. วิไล        แซ่เจี้ย             4635273