ความเห็น 361

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

กลุ่มของกนกนภา
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับข้อความข้างต้น เพราะ เมื่อคนเรามีชีวิตอยู่ ย่อมมีความสามารถที่จะหารายได้ เมื่อมีเงินได้จึงมีหน้าที่สำคัญอยู่ประการหนึ่ง นั่นก็คือ การเสียภาษีซึ่งภาษีนั้นเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาล เป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการกระจายรายได้ ซึ่งรัฐบาลสามารถนำภาษีที่ได้รับจากประชาชนผู้มีเงินได้ไปใช้รักษาความสงบภายในประเทศดูแล และส่งเสริมการสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม และอื่น ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ ก็เหมือนความตายที่ไม่มีใครหนีพ้น ดังนั้น คนเราหนีความตายไม่ได้ฉันใด เราก็หนีการเสียภาษีไม่ได้ฉันนั้น...

                                

ไม่อยากให้ชาติย่อยยับ เสียภาษีเพียงนิดชาติไทยพัฒนา

สมาชิก

1. นางสาวกนกนภา  วิฑูรย์พันธ์  4635002

2. นางสาวจิรนันท์  แซ่โค้ว  4635044

3. นางสาวลัดดาวัลย์   อินทร์พรหม  4635248

4. นางสาววิไลวรรณ   เจนศักดิ์บุญยิ่ง  4635275

5. นางสาวสุภรา  ช่วยมั่ง  4635327

6. นางสาวอมราพร  รอดอู๋  4635358