ความเห็น 344

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

กลุ่มของ จารุวรรณ ขวัญอธิบดี
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

             เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเสียภาษีเริ่มตั้งแต่เกิดและอยู่รอดเป็นทารก ซึ่งการเสียภาษีได้เรียกเก็บจากบุคคลผู้มีเงินได้ถึงเกณฑ์การเสียภาษีตามที่ กฎหมายกำหนด ถึงแม้ว่าบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะต้องให้บุคคลอื่นรับผิดชอบภาระการเสีย ภาษีแทนผู้ตาย โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเสียภาษีได้

           สมาชิกในกลุ่ม

      1.น.ส.จารุวรรณ  ขวัญอธิบดี            4836009

      2.น.ส.ปิยนาฎ  ดิสโสภา                  4836028

      3.น.ส.พรอนงค์  แก้วเอี่ยมสุข           4836035

      4.น.ส.พัชรา  ไหมเหลือง                 4836036

      5.น.ส.มยุรี  พงศ์ประยูร                   4836043

      6.น.ส.ยุพาภรณ์  นิลธรรม               4836047

      7.น.ส.ระพีพรรณ  นวลทอง              4836050

      8.น.ส.สุจิตรา  อนุสาร                     4836070

      9.น.ส.สุพัตรา  ชูเกิด                       4836076