ความเห็น 343

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

กลุ่มจรรยาพร รอดเพ็ง
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

          ความตายเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น นี่เป็นความจริงทางธรรมชาติที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และอีกคำหนึ่งคือ ภาษี ซึ่งในปัจจุบันไม่มีใครที่จะหนีภาษีพ้น ทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงภาษีได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นภาษีทางตรงก็ตาม แต่ก็จะหนีภาษีทางอ้อมไม่พ้น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือน,ภาษีป้าย เป็นต้น ไม่ว่าจะซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เกิด
             เราจึงควรที่จะมีการปลูกฝังค่านิยมที่ดีที่จะให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคั ญและประโยชน์จากการเสียภาษีดีกว่าที่จะคิดหาวิธีหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งเป็นค่านิยมผิดๆ และไม่ได้เป็นความคิดที่สร้างสรรค์เลย มีแต่จะทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนา ดังนั้นถ้าทุกคนมีความคิดที่จะไม่หลบเลี่ยงภาษี ประเทศชาติก็จะพัฒนาเร็วขึ้น เพราะเงินภาษีที่ได้นั้นรัฐบาลก็จะนำไปพัฒนาประเทศและเอาไปใช้จ่ายในกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป เช่น สร้างถนน เขื่อน สะพาน ซึ่งล้วนแต่จะนำสิ่งดีๆ กลับมาสู่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกันทั้งนั้น
            ดังนั้นเราจึงไม่ควรหลีกเลี่ยงภาษีเพราะภาษีเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นจริงๆ เหมือนกับความตาย เราจึงควรหันมาเสียภาษีแทนการเลี่ยงภาษีเพื่อประโยชน์ของตนเอง และประเทศชาติกันดีกว่า 
         สมาชิกกลุ่ม
          1.นางสาวจรรยาพร      รอดเพ็ง      รหัส      4836001  
          2.นางสาวกมลทิพย์       หีมมะหมัด              4836002
          3.นางสาวจันทิมา        อุ่นคง                     4836008
          4.นางสาวชลธิชา          แซ่ลี้                      4836014       
          5.นางสาวประวีณ        สิทธิโชค               4836025
          6.นางสาวยุพา            ศรีสุวรรณ              4836046
          7.นางสาววรรณนิดา    ตำฮอย                  4836055
          8.นางอรวรรณ            ไชยสิทธิ์               4836089
          9.นางอารยา               ทิพรัตน์                 4836093