ความเห็น 415

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว  เมื่อมนุษย์เราได้เกิดขึ้นมาและสามารถอยู่รอดเป็นทารกได้  เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคล  เมื่อเราเป็นบุคคลเราก็ย่อมที่จะมีสิทธิและหน้าที่ติดตามเรามาด้วย   มนุษย์เราชอบที่จะเรียกร้องสิทธิของตน    แต่ไม่เคยที่จะเหลียวแลถึงหน้าที่ของตนเลย   หนึ่งในหน้าที่ของเรานั้นก็คือการเสียภาษี  
ภาษีมีความเกี่ยวข้องกับเรามาตั้งแต่อดีต   เราจะเห็นได้ว่าภาษีมีความเกี่ยวข้องกับเราในทุก ๆ ด้าน  ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายก็ยังต้องเสียภาษี    ไม่ว่าบุคคลนั้นจะประกอบอาชีพใดหรืออยู่ที่ใดในผืนแผ่นดินไทยก็มีความเกี่ยวข้องกับภาษีด้วยเช่นกัน  จะเห็นได้ว่าการมีความรู้เกี่ยวกับภาษีนั้นมีความสำคัญมากเลยทีเดียว  เพราะเราต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาล  ไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อม แม้กระทั่งผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ต้องเสียภาษี เช่นกัน  ซึ่งจะอยู่ในรูปของ  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งจัดเป็นภาษีทางอ้อมและเป็นภาษีที่บวกเข้าไปกับมูลค่าของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราซื้อไปใช้นั่นเอง   ผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ต้องเสียภาษีเงินได้    ซึ่งเรียกเก็บตามรายได้ของแต่ละบุคคล  หรือแม้กระทั่งเราตายไปแล้วเราก็ยังจะต้องเสียภาษีเงินได้ในกรณีที่มรดกนั้นยังไม่ได้มีการแบ่งให้กับทายาทและยังก่อให้เกิดรายได้   ผู้จัดการมรดกจะต้องเป็นผู้ยื่นในการเสียภาษีนั้น       จะเห็นได้ว่าภาษีติดตัวเราเปรียบได้กับเป็นเงาตามตัว     
 ดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนเชื้อชาติ ศาสนาหรือประเทศใดก็ตามก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาษีพ้นได้ ซึ่งสามารถเปรียบได้กับความตาย  อันไม่มีผู้ใดที่จะหลีกหนีได้ เพียงแต่เราจะมีความเข้าใจและรู้จักในเรื่องของภาษีนั้นได้ดีมากน้อยเพียงใดเท่านั้น  อีกทั้งการที่เราเป็นพลเมืองของประเทศด้วยแล้วเราทุกคนก็ย่อมมีหน้าที่ที่จะช่วยกันทำให้ประเทศพัฒนามากขึ้น  โดยการเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย     ทั้งนี้เงินภาษีที่เราเสียไปนั้นไม่ได้สูญหายไป  หากแต่เงินเหล่านั้นจะถูกแปรรูปกลับมาในรูปของสาธารณูปโภคและการพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ต่อไป

สมาชิกในกลุ่ม
1. น.ส.กนกพร        แซ่คู                         4635003
2. น.ส.กุลดา            วชิรวิทยากร             4635019
3. น.ส.ปราณี           แซ่ลิ่ม                      4635158
4. น.ส.วารินาถ        ไล่ตระกูล                4635267
5. น.ส.สมพร          จารุผดุง                   4635300
6. น.ส.สาวิตรี          ทองหนู                   4635305
7. น.ส.สุวิมล           บัวทอง                    4635337
8. น.ส.เสาวณีย์       หนูรอด                   4635339