ความเห็น 409

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

IP: xxx.7.144.158
เขียนเมื่อ 

     สมาชิกในกลุ่มของข้าพเจ้ามีความเห็นที่ตรงกันว่าความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่มีทางที่จะหนีมันได้เหมือนกับการเสียภาษีที่มนุษย์เราไม่สามารถหนีมันได้เช่นกัน ดังนี้ มนุษย์มีการดำรงชีวิตไปในแต่ละวัน มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย และในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นจะนำไปสู่ระบบของการเสียภาษีอากรแม้ว่าจะไม่ได้ประกอบอาชีพตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรไม่ว่าจะเป็น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่มนุษย์ทุกคนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการอุปโภคและบริโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ หรือในรูปแบบของการกู้เงิน (ดอกเบี้ยเงินกู้) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม บ้างอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าตนเองเป็นผู้เสียภาษีอากรให้กับรัฐบาลแม้กระทั่งความตายยังไม่สามรถหนีการเสียภาษีอากรได้เพราะในบางกรณีผู้ที่ตายไปแล้วแต่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็ยังคงต้องเสียภาษีแต่อาจจะเป็นภาระหรือหน้าที่ของทายาทของผู้ตาย แต่การเสียภาษีอากรนั้นไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรเลยเพราะ ภาษีอากรที่เก็บจากประชาชนนั้นรัฐบาลก็นำเงินส่วนนี้ไปบริหารประเทศชาติ เช่น การกระจายรายได้ ส่งเสริมความเจริญเติบโตของธุรกิจหรือช่วยเหลือประชาชนในทางอื่น ๆ

     ดังนั้นความตายกับภาษีอากรก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่าจะใช้วิธีการใด ๆ ก็ตาม

                                  สมาชิกในกลุ่ม

  1. น.ส.จุรีรัตน์            ประสิทธิ์ศร         4836013
  2. น.ส.ซูไลลา           มูซอ                 4836016
  3. น.ส.ปวีณา             นาคปลอด          4836027
  4. น.ส.ปิยวรรณ         สุขาเขิน              4836029
  5. นายพรหมโพธ       พาณิชย์สงเคราะห์  4836034
  6. น.ส.รวีนิภา           ศิริมรรคา              4836048
  7. น.ส.รัตนา            สืบประดิษฐ์           4836052
  8. น.ส.วันเพ็ญ          สุวรรณกาศ           4836057
  9. นายวิชัย              สะเกษ                 4836058