ความเห็น 423

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

กลุ่มของนางสาวจิราลักษณ์ ทองศรี
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

    การเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขีึ้นสำหรับมนุษย์ทุกคน  ซึ่ีงเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้  ถ้าจะกล่าวทั้ง  2  อย่างนี้  ส่ัิงที่ทุกคนกลัวมากที่สุดก็คือ  ความตาย    ซึ่งเราทุกคนจะต้องพบเจอ  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลชนชั้นใดก็ตาม  และความตายนี้เราก็มักนำมาเปรียบเทียบได้กับภาษี  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลไหนก็ตามก็จะต้องพบเจอ  ซึ่ีงอาจจะเป็นภาษีทางตรง  หรือทางอ้่อมก็เป็นได้  ซึ่งขนาดเด็กแรกเกิดก็ยังสามารถพบเจอได้  จะยกตัวอย่างของภาษีที่เราพบเห็นเป็นประจำกับทุกๆ  คนคือ  การบริโภคสินค้า  คือ  การชำระภาษีอย่างน้ี  ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ทุกๆ คน  จะไม่มีการซื้อสินค้าเลยเราเรียกภาษีนี้ว่า  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งเป็นภาษีทางอ้อม  ภาษีเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เช่นเดียวกับความตาย  ดังนั้น  จึงเกิดคำพูดที่ว่า  ความตายกับภาษีเราจะหนี  2  สิ่งนี้ไม่พ้น

    สมาชิกในกลุ่ม

1.  นางสาวกาญจนา  คงธรรม          รหัส     4836004

2.  นางสาวจิราลักษณ์  ทองศรี          รหัส    4836012

3.  นางสาวชลิตา        กระจ่างแผ้ว    รหัส    4836015

4.  นายณัฐวัฒน์        ภูมิวนิชกุล       รหัส    4836018

5.  นางสาวอรวดี        พูลสวัสดิ์          รหัส    4836087

6.  นางสาวอังคณา     เหมบัณฑิต       รหัส    4836090

7.  นางสาวอัญชลี       แก้วรุ่งเรือง      รหัส    4836092 

8.    นางสาวอุไรรัตน์    ศรศิลป์            รหัส      4836094