ความเห็น 354

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

กลุ่มของกรรณิการ์ วันรัตน์
IP: xxx.7.144.62
เขียนเมื่อ 

          เห็นด้วยกับข้อความข้างต้น  เพราะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้  จะต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครหนีกฎเกณฑ์ธรรมชาติข้อนี้ไปได้  ในทำนองเดียวกันบุคคลที่เกิดมาและอยู่รอดเป็นทารกจะต้องเสียภาษี  ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้  เช่น  การซื้อขายสินค้าจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  และคนที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนดก็มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น  และถึงแม้ว่าตายไปแล้วก็ยังจะต้องเสียภาษีในปีภาษีนั้นและหากมีมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งก็ต้องเสียภาษีในมรดกนั้นด้วย  ซึ่งภาษีนี้เป็นรายได้หลักของรัฐบาลเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ  เช่น  สร้างถนน  สร้างโรงพยาบาล  เป็นต้น

สมาชิกในกลุ่ม

1.  กรรณิการ์  วันรัตน์                4836003

2.  จิรวดี        เจริญศรี              4836011

3.  นาถกานต์  เห่งเส็ง               4836022

4.  ปิยะรินทร์  แก้วศรีรักษ์         4836030

5.  เพ็ญนภา   หนูเกลี้ยง            4836039       

6.  ยินดี         ณ  สวาท            4836045

7.  เรวดี          รัตนพิบูลย์         4836053

8.  วราภรณ์     จันทร์ประสิทธิ์     4836056

9.  สมศรี         อมรกล             4836065