ความเห็น 335

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

กลุ่มของธิดารัตน์ เจริญมาก
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

      ความเป็นมนุษย์ของคนเราจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เกิดมีชีวิตรอดเป็นทารกและจะสิ้นส ุดลงเมื่อตาย แน่นอนความตายเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องเจอไม่ว่าคน ๆ นั้นจะร่ำรวยล้นฟ้า หรือยากจนติดดินแต่สุดท้ายแล้วก็จะต้องมาจบสิ้นลงที่ความตาย แต่ในระหว่างท่ีเรายังมีชีวิตอยู่นั้นเราต้องมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ หนึ่งในนั้นคือ  การเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อมก็ตาม ในชีวิตประจำวันของเรานั้นจะมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง  เพราะในสินค้าหรือบริการท่ีเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทุกอย่างได้รวมภาษีไว้ แล้วทั้งนั้น มนุษย์เรามีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นถ้าใครก็ตามท่ีมีความรู้ความสามารถมากก็จะต้องเสียภาษีมากตามไปด้วย มนุษย์เราแม้จะตายไปแล้วก็ยังต้องเสียภาษี ถ้าคน ๆ นั้นมีทรัพย์สมบัติมากแต่ไม่่ได้มาเสียภาษีด้วยตัวเองแต่จะเป็นหน้าที่ของผู ้จัดการมรดกหรือทายาทแทนแล้วแต่กรณี   จะเห็นได้ว่าความตายกับภาษี 2 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนหนีไม่พ้น  ดังนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ในการเสียภาษีให้ถูกต้อง        สมาชิกในกลุ่ม     1.น.ส.ธิดารัตน์  เจริญมาก  4836020     2.น.ส.ปริยาภา  รัญเพ็ชร  4836026  3.น.ส.พัชรี       วุ้นแป้ง       4836037     4.น.ส.ฤทัยพร   เมืองไข่   4836054 5.น.ส.สุภาวดี    มรรคคงคา 4836078    6.น.ส.สุรัสวดี    มีรุ่งเรือง  4836079 7.น.ส.สุวรรณี    เกิดเอียง     4836082    8.น.ส.เสาวณีย์  แก้วจินดา4836083 9.น.ส.อุไรวรรณ  สมมารถ   4836095