นิยามของ Technology Manangement

The Technology Management is focused on understanding how to manage the dynamic environment found in a technology-based enterprise in managing technology with classes that provide you with the knowledge and skills to be a leader. 

The core TM include Technology Strategy, Process Management, Project Management, Marketing Management, Supply Chain Management, Managing Innovation, Simulation and Risk Analysis, Financial Management, and Organization Behavior. 

ในแต่ละหน่วยงานย่อมมีผู้รับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยีแตกต่างกัน   จึงเกิดตำแหน่งต่าง ๆ ในการบริหารจัดการในหน่วยงานแตกต่างกันไปตามความรับผิดชอบและภาระงานในแต่ละหน่วยเช่น CIO,CTO,CFO,CKO,CEO,PMO ฯลฯ 

PMO : Project Management Officer
CTO: Chief Technology Officer
CIO : Chief Information Officer
CEO : Chief Executive Officer
CKO : Chief Knowledge Officer
CFO : Chief Financial Officer
Chief Technologist
Technology Expert

ซึ่งแล้วแต่ภาระกิจและหน้าที่อันได้รับการมอบหมายจากองค์กร   แต่ละตำแหน่งจะใช้การบริหารจัดการแบบใด และควรเน้นไปในเรื่องใดเป็นหลัก  เน้นการจัดการคุณภาพ  เน้นการพัฒนาบุคคล เน้นการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์  ฯลฯ  กลยุทธใดเหมาะสมสำหรับองค์กรและหน่วยงานของท่าน   เหตุและผลที่ควรจะสอดคล้องกัน  ความเหมือนและความแตกต่างกันระห่างแต่ละหน่วยงาน  ภาระกิจที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีที่ต้องจัดการแตกต่างกัน  เราควรทำอย่างไรในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความทันสมัย ความก้าวหน้าและความพร้อมในการแข่งขันขององค์กร   

ความคิดเห็นและแนวทางจะเป็นองค์ความรู้สำหรับแต่ละหน่วยงาน   ซึ่งจะเป็นวิธีการคิดของท่านเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งเหล่านั้นในอนาคต