ความเห็น


ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ลือวิภาสกุล

เรียน อาจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ที่เคารพ

     ถ้าดิฉันได้เป็น CIO (Chief Information Officer) ในองค์กรโรงเรียนายร้อยตำรวจ จะบริหารจัดการให้ 4 กองบังคับการในโรงเรียนนายร้อยตำรวจจัดทำเวบไซด์ของแต่ละกองบังคับการ ได้แก่ กองบังคับการปกครอง, กองบังคับการวิชาการ, กองบังคับการอำนวยการ และกองบังคับการบริการการศึกษา ให้มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนภายในกองบังคับการ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความทันสมัย นอกจากนี้

     - จะมอบหมายให้แต่ละกองบังคับการ ติดตั้งระบบ Wireless Lan เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและสะดวกในการใช้งาน

     - จะแนะนำให้แต่ละกองบังคับการมีการพัฒนาระบบ IT ให้มีความทันสมัย ให้สามารถนำมาจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษมากเกินความจำเป็น ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน

     - จะให้ทั้ง 4 กองบังคับการ ทำงานร่วมกันโดยผ่านระบบ LAN เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรภายใน รร.นรต., ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนนายร้อยตำรวจ  และข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น

     - จะจัดให้มีการประชุมหารือกันภายใน 4 บก. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทราบถึงปัญหา เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบ IT ต่อไป

     - จะส่งเสริมบุคลากรใน รร.นรต.ทุกคนให้ได้รับการอบรมการใช้ IT ในทุกโปรแกรมที่สำคัญและจำเป็น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถทำงานแทนกันได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพที่ดีโดยใช้ระบบ HRD (Human Resource Development)

     - ดังนั้น หากดิฉันได้เป็น CEO/CIO ใน รร.นรต. จะเลือกเทคโนโลยีการจัดการแบบ RBM (Research Base Management) เพราะหน่วยงาน รร.นรต.เป็นหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการโดยทั่วไปจะใช้ระบบ TQM (Total Quality Management) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่เน้นกระบวนการที่มีคุณภาพเป็นหลัก การทำงานจะต้องยึดกฎ ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ และคำสั่ง เป็นหลักในการทำงาน ซึ่งเป็นการทำงานที่เป็นระบบ มีความละเอียดรอบคอบ มีกฎหมายคุ้มครอง มีความปลอดภัย แต่การดำเนินงานมักจะเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากการทำงานต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น บางครั้งมีการทำงานที่ซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่คุ้มค่า ซึ่งหากจะแก้ไขโดยการใช้ระบบ HRD (Human Resource Development) โดยใช้การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้วยวิธีการจัดให้มีการฝึกอบรม ก็อาจทำให้บุคลากรมีความรู้ที่ใกล้เคียงกันได้ แต่งานจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่นั้น เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ดังนั้น ดิฉันจึงเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการแบบ RBM (Research Base Management) ซึ่งเน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า MBO (Management by Objective) การจัดการที่มุ่งวัตถุประสงค์ โดยให้บุคลากรยึดหลักการทำงานที่เน้นเป้าหมายของงาน เน้นความสำเร็จของงาน เนื่องจาก CIO/CEO เป็นผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบงานในหลาย ๆ เรื่อง จึงต้องทำงานแข่งกับเวลา และการพัฒนา IT มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก การทำงานจึงควรมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จของงานหรือผลลัพธ์ของงานตามระบบ RBM เป็นสำคัญ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี