ความเห็น


นายศักดิ์สิทธิ์ เลิศหัสดีรัตน์

เราควรทำอย่างไรในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความทันสมัย ความก้าวหน้าและความพร้อมในการแข่งขันขององค์กร?

Human Resource Management: HRM เป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้แนวคิดว่า "คน" เป็นทรัพยากรหนึ่งในองค์กรที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ "คน" ยังเป็นต้นทุนที่สำคัญขององค์การที่เรียกว่า Human Capital แนวคิดดังกล่าวนี้มองว่าคนเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์การได้เสมอทั้งในช่วงเวลาที่ทำงานให้กับองค์การหรือเมื่อเกษียณอายุงานจากองค์การแล้วก็ตาม

พัฒนาการขององค์การและการแข่งขันในอดีตเน้นพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่สามารถนำมาทำงานแทนที่คนในสายการผลิตแบบ Line Production เช่น สายการผลิตอะหลั่ยรถยนต์ สายการผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ หรือแม้แต่สายการผลิตอาหารกระป๋อง เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานที่กำหนดไว้พร้อมกับค่าเสื่อมราคา และทำงานแบบเดิมซ้ำๆ พัฒนาการในยุคนั้นเน้นการผลิตเพื่อป้อนสินค้าให้กับตลาดผู้บริโภคให้รวดเร็วที่สุด คนจึงไม่ได้รับการพิจารณาคุณค่าเท่าที่ควร

แต่ในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อสายการผลิตมีความอิ่มตัว ผู้บริโภคเปลี่ยนใจไปบริโภคสินค้าใหม่ๆ มากขึ้น การปรับปรุงสายการผลิตจึงต้องใช้เงินลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้กระแสตลาดในสภาวะแข่งขันในปัจจุบันที่มีความหลากหลายของสินค้า และสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เช่น สินค้าด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้เองทำให้องค์การต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น การพัฒนาด้านหนึ่งที่น่าสนใจและทำการแข่งขันได้ยากคือ การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น

การได้มาซึ่ง "คน" ที่จะทำงานให้กับองค์การนั้นมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นคิดว่าจะต้องจ้างคนมาทำงานในตำแหน่งงานหนึ่งๆ เพราะองค์การต้องเสียเวลาในการคิดถึงสาเหตุและความจำเป็นในการจ้างคนเพิ่มหนึ่งคน ค่าใช้จ่ายในการสรรหาเป็นกิจกรรมที่ติดตามต่อมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน สถานที่ทำงาน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน หรือแม้แต่รถยนต์ประจำตำแหน่ง เหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เราจะเห็นว่าการรับบุคลากรเข้าทำงานเพียงหนึ่งคนเป็น "การลงทุน" แต่การลงทุนกับคนแตกต่างจากเครื่องจักรเพราะคนมีความหลากหลายด้านทักษะ และมีศักยภาพในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เพิ่มมากขึ้นรองรับงานใหม่ๆ ที่สามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับองค์การได้ในอนาคต

การบริหารจัดการองค์การที่ดีควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าองค์การจะเป็นอะไรในอนาคต จากนั้นจึงหันมาดูว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การนั้นมีพอเพียงหรือไม่ ถ้าไม่พอก็ต้องจัดหาเพิ่ม สำหรับเรื่อง "คน" การจัดหาพนักงานเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายและถ้าไม่ต้องการเพิ่มคน เรายังสามารถศักยภาพให้คนที่มีอยู่ได้เช่นกัน Human Resource Development: HRD เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาคนเช่นกัน การลงทุนกับคนในด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ นอกจากองค์การจะไม่ต้องลงทุนเพิ่มคนแล้ว องค์การยังได้รับประโยชน์จากการใช้คนที่มีอยู่ให้ทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะคนมีศักยภาพมากขึ้นนั่นเอง

HRM&HRD สามารถดำเนินการได้ด้วยการนำเครื่องมือในการบริหารจัดการมาใช้งาน เช่น ระบบการฝึกอบรมตามความต้องการขององค์การ, On the Job Trianing: OJT, Classroom Training, Outdoor Training, On-line Training, รวมถึงระบบการพัฒนาในสายอาชีพ (Career Path & Career Development), การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal), Key Performance Indicators: KPI เป็นต้น เครื่องมือเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานต่างกันแต่เชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดีเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคนหนึ่งคนในองค์การ

การเปลี่ยนแปลง (Change) ในองค์การไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป หรือแม้แต่ลูกค้าที่เปลี่ยนไป การเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการเตรียมคนให้มีความพร้อมและมีความตระหนักในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดถ้าคนพร้อม การดำเนินงานจะไม่มีอุปสรรค การวางแผนเรื่องคนจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดสำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี