ความเห็น


ผู้บริหารคือ นักแก้ปัญหา ที่มีความรับผิดชอบในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เข้ามาท้าทายองค์การ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการนำเสนอข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหา การตัดสินใจและเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายในการนำเทคโนโลยี่เข้ามาใช้ในองค์การ ดังนั้น CTO จึงต้องมีการจัดการให้ระบบเทคโนโลยี่ให้กลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งขององค์การ โดยต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรม กระบวนการทำงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การ โดยต้องผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องมือและบุคลากร ที่เรียกว่า "sociotechnical system" คือการผสมผสานระหว่างพฤติกรรมทางสังคมให้เข้ากับความรู้ทางเทคนิคเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเหมาะสม จะเห็นได้ว่าบุคลากรเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการปรับตัวกับเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรงพยาบลศิริราชมียุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. พัฒนาแผ่นแม่บทการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ

2. พัฒนาบุคลาการให้สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต

3. พัฒนาเจ้าหน้าที่งานเวชสารสารสนเทศ

4. พัฒนาเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ

มีการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดการฝึกอบรม (Training) บุคลากร 4 ระดับคือ

Lead Super Users : 15 คน

Super users : 200 คน

End users : 6,000 คน

and System Admistrators

เพื่อเตรียมรับกับระบบ Siriraj Hospital Management Information System (SiHMIS) ที่จะมีขึ้นในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทำให้การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์การประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี