ความเห็น


จิตติยา เพชราพันธ์

เรียน  อาจารย์ปรัชนันท์  ที่เคารพ

การจัดการเทคโนโลยี  มีความสําคัญมากขึ้นทุกขณะ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไมวาจะเปนหนวยงานที่แสวงหากําไร หรือไมแสวงหากําไร จําเปนตองวางแนวทางในการจัดการเทคโนโลยีของหนวยงานอยางรอบคอบ โดยสมควรเน้นการจัดการไปในทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากโลกปัจจุบันมีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเราต้องวิ่งตามให้ทัน  โดยตองมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในดานการจัดการเทคโนโลยีขึ้น ผูบริหารเทคโนโลยีจะตองไดรับการฝกอบรมใหเขาใจงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเทคโนโลยี เขาใจลักษณะและธรรมชาติของการนําเทคโนโลยีมาใชในองคกร เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอการปฏิบัติงาน และ การสรางหนวยงานใหมีความเขมแข็ง สามารถแขงขันในตลาดหรือในสังคมได

การจัดการเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) เปนทรัพยากรที่สําคัญ  จําเปนตองไดรับการจัดการอยางถูกตองและเหมาะสม   การจัดการเทคโนโลยีควรใชหลักการ  ดังนี้   
1. มีนโยบายในการจัดการเทคโนโลยี หนวยงานจําเปนตองประกาศนโยบายดานการจัดการเทคโนโลยีใหชัดเจน เปนลายลักษณอักษร แจงใหผูบริหาร พนักงาน และ ผูเกี่ยวของทราบ เพื่อนํานโยบายไปปฏิบัติจริง
2. มีผูรับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยี เป็นผูที่มีความสามารถ มีความรูและทักษะอยางแทจริง
3. มีการวางแผนงาน ไวลวงหนา เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารระดับสูง และผูปฏิบัติงานทราบวางานนั้น ๆ จะตองทําอะไรบาง ใชทรัพยากรมากนอยเพียงใด และคาดหวังไดวาจะเกิดอะไรขึ้น
4. มีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการปฏิบัติงาน เชน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือตาง ๆ ผูบริหารระดับสูงตองสนับสนุนทรัพยากรอยางพอเพียง
5. มีการจัดฝกอบรมผูปฏิบัติงาน ตรงกับความตองการของบริษัท และทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. มีการกําหนดผูมีสวนไดวนเสีย เพื่อใหทุกคนที่เกี่ยวของไดเขามารวมในการดําเนินงานตั้งแตตน และเพื่อใหแนใจวาการดําเนินการนั้นจะไดผลดีที่สุด
7. มีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงานอยางเหมาะสม แผนงานที่จัดทําขึ้นนั้นระบุกิจกรรมตาง ๆ ไวในแผนและเหมาะสมกับสภาพการณ  การดำเนินงานต้องมีการควบคุมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
8. มีการวัดผลการดําเนินงานตามกิจกรรม ตามแนวทางที่กําหนดไว จากผลการดําเนินงานทั้งสวน Output และ Outcome
9. มีการจัดเก็บบันทึกรายละเอียดการดําเนินงาน  ไวครบถวน โดยจัดทําดัชนีสําหรับใหคนเรื่องที่ตองการไดอยางถูกตอง
10. มีการรายงานผลตอผูบริหารระดับสูง การรายงานผลเปนเครื่องมือใหผูบริหารรับทราบผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และเพื่อใหผูบริหารระดับสูงสามารถเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานไดหากเกิดปญหาใด ๆ ขึ้นระหวางการดําเนินงานตามแผน


 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี