ความเห็น


ในปัจจุบันระบบราชการมีลักษณะการทำงานที่มีการควบคุมในทุกขั้นตอน ทั้งนี้แตกต่างจากการทำงานในระบบเอกชน อย่างเห็นได้ชัด
               การทำงานในระบบราชการมีการเน้นหนักในการทำงานตามระเบียบกฎหมาย และวางระบบควบคุมทุกขั้นตอน การควบคุมดังกล่าวเป็นผลให้มีการกำหนดคุณภาพการทำงานในรายละเอียด โดยอ้างเหตุแห่งการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม ประกอบกับระบบราชการไม่จำต้องคำนึงถึงผลกำไรขององค์การ เนื่องมาจากไม่จำต้องหารายได้  อันเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญกับภาคเอกชน
               นอกจากนี้การทำงานในภาคราชการ ยังคงขาดการประเมินผลที่เกิดขึ้นจริงต่อประชาชน ดังจะเห็นได้จาก การตรวจสอบการทำงานมักจะตรวจเฉพาะระบบการทำงานว่าถูกต้องตามขั้นตอนปฏิบัติหรือไม่เท่านั้น แต่จะไม่มีการประเมินผลที่เกิดขึ้นว่าสอดคล้อง และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  เช่นการตรวจสอบโครงการต่างๆ มักจะตรวจสอบว่าการดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่มีทุจริต และโปร่งใส แต่ไม่มีหรือมีน้อยมากในการประเมินว่าโครงการดังกล่าวบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่
               การปฏิบัติงานราชการในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการจัดการคุณภาพ  (TQM)  ทั้งนี้จะพบว่าในข้อเท็จจริงจะส่งผลให้ การปฏิบัติราชการถูกละเลยในการพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และข้าราชการจะทำงานเฉพาะตามขั้นตอน และขาดการคำนึงถึงความคุ้มค่าของโครงการที่ดำเนินการ
               อย่างไรก็ดี ได้มีการเริ่มนำระบบการจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) เข้ามาใช้ในระบบราชการดังจะเห็นได้จาก หน่วยราชการทุกหน่วยจะต้องจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และมีการตรวจสอบโดยสถาบันที่เชื่อถือได้
               การปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้ราชการต้องหันกลับมาพิจารณาถึงผลลัพธ์ในการทำงานมากขึ้น และในอนาคตมีแนวโน้มที่ว่า สัดส่วนการจัดการคุณภาพจะลดความสำคัญลง และไปเพิ่มความสำคัญในการจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
               แนวโน้มดังกล่าวน่าจะส่งผลดีมากต่อระบบการทำงานราชการ และข้าราชการจะสามารถหันกลับมามุ่งการทำผลงาน มากการการทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เพราะระบบการจัดการต่างๆเอื้ออำนวย
               อย่างไรก็ดี การพัฒนาบุคคล (HRM) จะมีส่วนช่วยและเป็นตัวเร้าให้การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถส่งผลได้อย่างเหมาะสม และเป็นรูปธรรม โดยจักต้องปรับทัศนคติ และเปลี่ยนแปลงประเพณีค่านิยม ต่างๆในระบบราชการให้เกิดการยอมรับในการนำระบบการจัดการที่เหมาะสมดังกล่าวมาใช้ให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี