ความเห็น


        ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทที่สำคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมาก  เทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างการเปลี่ยนแปลง  ให้โอกาส  และก่อให้เกิดการพัฒนาแก่องค์การเป็นอย่างมากทั้งนี้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ  องค์การต้องอาศัยบุคคลที่มีความสนใจ  ความรู้  ความเข้าใจ  ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์    มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแข่งขันอย่างสูงสุดและก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบน้อยที่สุดต่อองค์การและสังคม    อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารและวัฒนธรรมขององค์การเป็นสำคัญ 

       ผู้บริหารควรจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การดังนี้

       1.ด้านบุคคลากร

       ผู้บริหารควรวางแผนเรื่องบุคคลากรเนื่องจากการเตรียมบุคคลากรให้พร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะสร้างและพัฒนา  รวมทั้งการใช้งานระบบสารสนเทศเมื่อจัดสร้างเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้  ความเข้าใจ  เกิดทักษะ  ความสามารถและศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการจัดฝึกอบรม  สัมมนา  บรรยายพิเศษ  ศึกษาดูงาน  รวมทั้งการสรรหาบุคคลากรทางสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

       2.งบประมาณ

       ผู้บริหารควรวางแผนเตรียมเงินและวางแนวทางในการจัดหาเงินที่จะนำมาพัฒนาระบบตามแผนที่วางไว้  ตลอดจนการเตรียมเงินสำหรับการพัฒนาระบบในอนาคตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว

       3.การวางแผน

       ผู้บริหารต้องจัดทำแผนการจัดสร้างหรือพัฒนาระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยการจัดตั้งคณะทำงานซึ่งอาจประกอบด้วยผู้บริหาร  นักออกแบบระบบ  ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก  และผู้ใช้ระบบ

       กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มหาวิทยาลัยคริสเตียน

       มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการ    การศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพื่อตอบสนองนโยบายของชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับ  โดยมุ่งเน้นความรักและคุณภาพในการให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

       1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

       2.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความชำนาญในวิชาชีพ  มีทักษะในการบริการ  ในการบริหารจัดการ  ในการใช้และผลิตเทคโนโลยี  และในการสื่อสารระดับสากล  มีวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรม

       3.เป็นแหล่งแสวงหา  ค้นคว้าวิจัย  แลกเปลี่ยน  ถ่ายทอด  สร้างและพัฒนาความรู้

       4.เป็นแหล่งบริการทางวิชาการแก่สังคม

       5.เป็นแหล่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

       เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางประการดังกล่าว  มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีการบริหารจัดการ  โดยใช้หลักของ     4 M  ซึ่งประกอบด้วย 1).Man   2).Money and Material  และ3).Management  ดังนี้

       1).Man 

       กำหนดเป็นนโยบาย  สร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งกลุ่มผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคคลากรและนักศึกษา  รวมทั้งจัดอบรม  สัมมนา  ให้ความรู้  และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อให้ทรัยากรบุคคลของสถาบันทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและข่าวสาร

       2).Money and Material 

       2.1).ในปี  2548  มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้ดำเนินกลยุทธ์ของการเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT  CAMPUS)  โดยมีการสนับสนุนเงินงบประมาณบางส่วนเพื่อให้คณาจารย์  บุคคลากร  และนักศึกษาทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)  ทั้งนี้เพื่อการเรียนรู้และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ของโลก

       2.2.).มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากสำหรับคณาจารย์  บุคคลากร  และนักศึกษา  ทั้งที่ศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์บริการวิชาการ  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  ศูนย์รับรอง  และหอพักนักศึกษา  เพื่อรองรับการเรียนรู้  นอกจากนี้แล้วยังจัดให้มีระบบต่างๆเพื่อให้บริการ  ในการจัดการเรียน  การสอน  การฝึกปฏิบัติ  และการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบ  LAN  และ  WIRELESS

       3).Management 

       มหาวิทยาลัยคริสเตียนใช้หลักบริหารจัดการแบบผสมผสานเพื่อให้องค์การก้าวไปข้างหน้าโดยควบคู่ไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้ง  Human  resource  management ,  Tatal  quality  management  และ  Result  based  management    โดยไม่เลือกเทคนิคการบริหารจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยมีความเชื่อว่าการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานแบบผสมผสานดังกล่าวจะทำให้องค์การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

       โดยสรุปความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างการเปลี่ยนแปลง  ให้โอกาส  และก่อให้เกิดการพัฒนาแก่องค์การมหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นอย่างมาก  และไม่เพียงแต่ช่วงเวลาของปัจจุบันเท่านั้น  ในอนาคตสถาบันยังต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้งเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี